A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Баба Емине от Боровица навърши 99 години

01 Декември 2023  417

Баба Емине от Боровица навърши 99 години

Емине Мустафа Шакир от ардинското село Боровица отпразнува 99-ия си рожден ден. По този повод тя получи поздравителен адрес и подаръци от кмета на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, които бяха връчени от кмета на Боровица Айсел Мехмед. ...

БЧК-Ардино отчете дейността си за 2023 година

01 Декември 2023  124

БЧК-Ардино отчете дейността си за 2023 година

В Ардино се проведе общо отчетно годишно събрание на Общинския съвет на БЧК-Ардино. На събранието присъстваха директорът на Секретариата на Областния съвет на  БЧК в Кърджали Светломира Димитрова, експертът „Организационна дейност и развитие на доброволчеството“ в Секретариата ...

Болницата в Ардино с нова и модерна апаратура

01 Декември 2023  306

Болницата в Ардино с нова и модерна апаратура

С модерен ехограф от висок клас разполага вече Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино. Медицинската апаратура е предоставена по проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакции при кризи“ между Министерството на здравеопазването в партньорството с ...

В Ардино се проведе работна среща и обучение по проект „Бъдеще за децата в община Ардино“

01 Декември 2023  170

В Ардино се проведе работна среща и обучение по проект „Бъдеще за децата в община Ардино“

Първа работна среща и обучение за повишаване на здравната култура и превенция на болестите при децата по проект „Бъдеще за децата в община Ардино“ се проведе в заседателната зала на Общинския съвет. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Проект за изменение в наредба

28 Ноември 2023  46

Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

Проект за изменение и допълнение

28 Ноември 2023  44

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ

16 Ноември 2023  46

Относно извършване на функционални тестове на разширената Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Проект на План-сметка

14 Ноември 2023  30

Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации ...

Проект на правилник

13 Ноември 2023  76

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023 – 2027 г.

Съобщение

10 Ноември 2023  53

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Министерство на здравеопазването и Сдружение „България без дим“ организират инициатива: Национално предизвикателство „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“ посветена на Международния ден ...

Протоколи

06 Юли 2022  1221

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1671

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1794

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1919

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1930

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  36

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обява

10 Октомври 2023  119

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Информация за приключен проект

28 Септември 2023  108

П Р О Е К Т : „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“

13 Септември 2023  114

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“ Договор № BG06RDNP001-7.019-0011-C01 от 12.09.2023 г.

Обява

30 Август 2023  247

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.5-002 от 24.08.2023 г. по ...

Информация за проект договор № РД04-95 от 27.04.2023 г.

03 Май 2023  2366

ПРОЕКТ: ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО”

Съобщение

24 Март 2023  265

С П И С Ъ К на одобрените кандидати за позиция „Технически сътрудник” по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1075

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1064

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/