A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

13 РЕШЕНИЯ ПРИЕХА СЪВЕТНИЦИТЕ В АРДИНО13 РЕШЕНИЯ ПРИЕХА СЪВЕТНИЦИТЕ В АРДИНООбщинският съвет в Ардино проведе свое заседание днес от 10.00 часа в заседателната зала на общината. То бе открито от председателя на общинския съвет Айдън Серкан при наличието на необходимия кворум. В дневния ред на редовното заседание, което се свиква на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, първоначално бяха включени 14 точки. Три от тях бяха оттеглени от вносителите си за следващото заседание. На тяхно място обаче влязоха две други. Първата от тях бе внесена от кмета на общината Ресми Мурад и касаеше актуализация на имоти, частна общинска собственост в с. Латинка. Втората бе актуални питания към кмета, която не подлежеше на гласуване. Така съветниците оформиха окончателния дневен ред на заседанието.
Първото от решенията бе за обявяване на конкурс за управител на МБАЛ - Ардино. Друга докладна бе свързана с кандидатстването на община Ардино пред Фонд „Социално подпомагане” с проект „Осигуряване на добри битови условия за възрастни хора с увреждания в „Дневен център” - Ардино. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино обсъдиха местните парламентаристи. Те разискваха още върху повишаването размера на окладите за храна в общинските детски заведения. Съветниците приеха и отчет на МКБППМН за 2010 година. Придобиване на „Старата барутчийница” в Ардино, имот с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната бе другото проекторешение с особена важно значение. Старейшините дадоха съгласието си за предоставяне за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на строеж „Реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на кв. Здравец на ВиК в общината за срок до учредяване на Асоциация на ВиК операторите в общините. Удължен бе срока на договор за наем на нежилищни помещения, общинска собственост и отдаване под наем на общинско нежилищно помещение в с. Бял извор, кв. Диамандово, част от имот - публична общинска собственост. Направена бе актуализация на общинския план за защита при бедствия. Местният парламент се произнесе по молби на граждани, а в края на заседанието кметът Ресми Мурад отговори на въпроси по актуални теми.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/