A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ТАКСИОбщински съвет - Ардино, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие следните изменения и допълнения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино:

● Досегашният текст на чл. 57 от Наредбата става чл. 57, ал. 1 и се създават нови алинеи 2 и 3, както следва: ал. 2 - За експресна услуга в рамките на един работен ден посочената в ал. 1 такса се заплаща в двоен размер; ал. 3 - За бърза услуга в рамките на два работни дена посочената в ал. 1 такса се заплаща в размер увеличен с 50%.


 

 

 

Вид на административната услуга

 

Обикновена услуга -
от 3 до 14 работни дни

Бърза услуга - до 2 работни дни

Експресна услуга -
в рамките на 1 работен ден

1

Издаване на удостоверение за наследници

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

2

Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или смърт

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

3

Издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

4

Издаване на удостоверение за българско гражданство

5.00 лв.

7.50 лв.

10.00 лв.

5

Издаване на удостоверение за семейно положение

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

6

Издаване на удостоверение за роднински връзки

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

7

Оформяне на документи за придобиването на гражданство

15.00 лв.

22.50 лв.

30.00 лв.

8

Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария

15.00 лв.

22.50 лв.

30.00 лв.

9

Заверка на покана-декларация за частно посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или единият от тях е с българско гражданство

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

10

Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

11

Издаване на всички други видове удостоверения по искане на граждани

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

12

Издаване на преписи от документи

2.00 лв.

3.00 лв.

4.00 лв.

13

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

10.00 лв.

15.00 лв.

30.00 лв.

14

Издаване на удостоверение за декларирани данни

5.00 лв.

7.50 лв.

10.00 лв.

15

Издаване на удостоверение за платен данък върху наследства

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

16

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

5.00 лв.

7.50 лв.

10.00 лв.

17

Издаване на удостоверение за наличие или липса на общински задължения

5.00 лв.

7.50 лв.

10.00 лв.

18

Разглеждане на преписките, свързани с чуждестранни решения и други актове, изготвяне на решение за тяхното признаване и пресъставяне

15.00 лв.

22.50 лв.

30.00 лв.


● Не подлежат на таксуване следните услуги: съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане; съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак; съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него; отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние; поддържане на регистър на населението; учредяване на настойничество и назначаване на попечител; отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението; издаване на удостоверение за идентичност на имена.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/