A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

АКТУАЛИЗИРАХА РАЗМЕРА НА ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"Актуализиран бе размерът на таксата за битови отпадъци в община Ардино. Местният парламент прие и План-сметка за дейностите по управление на битовите отпадъци през 2011 г. От миналата година битовите отпадъци се извозват до регионалното депо в Кърджали, което оскъпява още повече услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, каза кметът на общината Ресми Мурад.
Разходите за тези дейности се покриват от събраната такса за битови отпадъци и средства от общинския бюджет. Приходите от такса битови отпадъци за 2010 г. са 240 775 лв. Намеренията на общината са разходите за услугата да се покриват изцяло от събраната такса за битови отпадъци. Въпреки това усилията на общината са насочени към повишаване качеството на тази услуга и поетапното разширяване обхвата на услугата по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места.
Приходите от такса битови отпадъци в община Ардино през 2010 г. са били 240 000 лв. От тях за заплати, осигуровки и издръжка на 16 души персонал са изразходвани 100 000 лв. Други 20 000 лв. Са похарчени за регулярни операции и закупуване на кошчета за смет. Още 120 000 лв. Са направените разходи за сметосъбиране, поддръжка на автомобили,поддръжка и ремонт на съдовете за отпадъци, както и за поддържане на депото в с. Светулка. С част от тази сума е закупен сметосъбиращ автомобил и контейнери, става ясно от отчета на общината.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/