A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

АКТУАЛИЗИРАХА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В АРДИНОАКТУАЛИЗИРАХА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В АРДИНОДве допълнителни докладни бяха включени в проведеното заседание на Общинския съвет в Ардино. То бе открито от председателя Сезгин Байрям. Сред по-важните докладни, върху които се произнесоха местните парламентаристи бяха тези за текущото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, КСФ и капиталовите разходи на община Ардино за първото шестмесечие. Кметът на общината Ресми Мурад получи подкрепата на съветниците да бъдат извършени вътрешни компенсирани промени между отделните обекти в рамките на определените средства за капиталови разходи.
Одобрено бе изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Според промяна в закона, общинските съветници ще получават 30 % от брутната работна заплата на служител в общината вместо досегашните 60. Трудовото възнаграждение на председателя на местния парламент пък се фиксира на 90 % от възнаграждението на кмета на общината. Местните парламентаристи се произнесоха кметът да подпише Запис на заповед за авансово плащане по договор за изпълнение на проекта „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения” по Оперативна програма „Регионално развитие”. Обсъдена бе междинната оценка на Общинския план за развитие на община Ардино за периода 2007-2013 г.
Друга докладна касаеше промяна на общата численост и структура на общинската администрация в Ардино и дейностите към нея. Актуализиран бе списъкът на средищните училища за учебната 2012-2013г. Кметът на общината Ресми Мурад получи правото да актуализира годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи, частна общинска собственост.
Процедури за продажба на земеделски земи и отдаване под наем на общински имоти бяха заложени в следващите докладни. Приета бе Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ардино.
Прието бе предложение за поставяне паметна плоча на улицата на която е живял видния ардинчанин Христо Филипов. В края на заседанието бе гласувано и решение за създаване на общинско предприятие базирано на биотехнологиите и новите енергийни източници.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/