A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

БАЙРЯМОВ ПОБЕДИ ДЪРЖАВНИК № 1 В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИБАЙРЯМОВ ПОБЕДИ ДЪРЖАВНИК № 1 В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ Съдебна победа извоюва председателят на Ардинския общински съвет Сезгин Байрямов срещу Областния управител на област Кърджали
Кратка предистория
На редовно заседание на Общински съвет - Ардино, свикано на 25 ноември 2011 г., на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), общинските съветници без сътресения приемат и гласуват Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. „Принципът на приемственост е в основата на нашата работа и ние сме се възползвали от това, което сме заварили от предишния общински съвет”, докладва общинският съветник и председател на Временната комисия Азиз Мурад. Основният документ на местния парламент, изработен от Временна комисия, е отразен в протокол № 2, с решение № 3/25.11.2011 г.
Противоречива реакция
След проведеното заседание в Ардино на бял свят се появяват заповед № РД-09-243/07.12.2011 г. и заповед № РД-09-254/28.12.2011 г. С първата заповед Областният управител на Област Кърджали връща за ново обсъждане Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, а с втората - оспорва като незаконосъобразно решение № 3/25.11.2011 г. на Общински съвет - Ардино. Представителят на висшата държавна власт „счита решението на Общински съвет - Ардино за незаконосъобразно, тъй като същото е прието в нарушение на действащата и относима към него нормативна уредба”. От следващите редове на заповедта става ясно, че иде реч за глава VІ от правилника, озаглавена „Групи на общинските съветници”, която съдържа уредба, относно образуването на групите от общинските съветници, както и условията и редът за напускането на групите. Според Областния управител, „Общински съвет - Ардино въвежда във вътрешното пространство на общинския съвет нова правна фигура - `групи`, без обаче самият ЗМСМА да съдържа право или задължение за общинските съветници да принадлежат към каквито и да било групи. Принадлежността на общинските съветници към определени групи не е предвидена от закона нито като тяхно право, нито като направи се направи със съществуващите в Народното събрание парламентарни групи... Действително, с § 19, т. 4 от ПЗР на Изборния кодекс (обн. ДВ бр. 9/2011 г.) са приети изменения и допълнения в ЗМСМА, изразяващи се в създаването на нови текстове в нормативния акт, а именно - чл. 37а и чл. 37б, в разпоредбите на които е уредено съществуването на групи от общински съветници...”
Отпор
Сезгин Байрямов, председател на Общински съвет - Ардино: Организацията и дейността на Общинския съвет са широки понятия, които изискват да бъдем отговорни. Отговорността пък от своя страна налага да бъдем компетентни, прецизни и актуални, за да решаваме законосъобразно въпросите от местно значение. С недоумение посрещнахме реакцията на Областния управител по въпроса за създаване на групи на общинските съветници в общинския съвет. Не се поддадохме на `чинно подчинение` и не внесох за ново обсъждане оспорваната част от нашия правилник, защото сме в час и съзнаваме кога, какво, как и защо го правим. Костваше ни много. След поредицата от консултации чрез Националното сдружение на общините направихме запитване до Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание.
Отговор
Председателят на Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание инж. Любен Татарски коментира, анализира и `приземява` тъй нареченото оспорване на Областния управител на област Кърджали. В отговора му, изпратен до Националното сдружение на общините, четем: „Органите на местното самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхната компетентност или предоставен на друга власт. А след като законът не само, че не изключил въпроса за вътрешната организация на съвета, но му е вменил в задължение да уреди този въпрос с правилник, приет от самия него, не може да има спор, че въпросите, свързани с вътрешната организация и структура на съвета, са въпроси от неговата изключителна компетентност. Въпросът, дали могат да се формират групи на общинските съветници, при условие, че подобно изискване и критерии за това не са разписани в закона, е въпрос от вътрешно-организационната структура на съвета и следователно е въпрос на преценка от страна на съвета дали и как, по какви критерии могат да се формират групи на съветниците. Ако общинският съвет прецени, че това е необходимо и целесъобразно, той би могъл да регламентира тези въпроси именно в правилника по чл. 21, ал. 3 в частта на организацията на съвета.”
Определение
Кърджалийският административен съд на 21.02.2012 г. на закрито заседание разглежда образуваното дело по оспорване със Заповед № РД-09-254/28.12.2011 г. на Областния управител на област Кърджали, на решение № 3 прието с Протокол № 2/25.11.2011 г. на Общински съвет - Ардино, с което на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА е приет Правилник за организацията и дейността на общинския съвет. Предния ден - на 20 февруари, от Областния управител постъпва искане, с което се заявява оттегляне на оспорването и прекратяване на производството по образуваното дело. На свой ред, съдът оставя без разглеждане заповедта на Областния управител и прекратява производството по административно дело № 386/2011 г.
Послеслов
Това е сбитата хронология на наглед дребничкия случай, който приключи с победа на Байрямов над държавник № 1 в област Кърджали. Това е поучителен случай за размисли, коментари и анализи.
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/