A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЧАС И ПОЛОВИНА РАЗИСКВАХА СЪВЕТНИЦИ ЗА БОЛНИЦАТА В АРДИНОЧАС И ПОЛОВИНА РАЗИСКВАХА СЪВЕТНИЦИ ЗА БОЛНИЦАТА В АРДИНОМестният парламент в Община Ардино проведе поредното си заседание. В дневния ред влязоха 16 докладни записки, след като към предварително обявените 15 бе включена още една по предложение на кмета на общината Ресми Мурад. Най-много дебати предизвика информацията за състоянието на МБАЛ, представена от управителя на здравното заведение д-р Калоян Персенски.
За да продължи да съществува болницата трябва да запази сегашния си статут с 60 легла. От началото на годината лекарите в търговското дружество са заработили по клинични пътеки към здравната каса 150 000 лв., а са получили от нея едва 50 000, каза д-р Персенски. Месечният дефицит при издръжката на болницата е около 15 000 лв. Задълженията на болницата за момента са 364 296 лв., като очакваният дефицит към края на годината е около 400 000 лв. В началото на годината са извършени структурни промени на персонала в здравното заведение, като списъчния състав е намален от 92 на 78 души. След продължителни разисквания местните парламентаристи се обединиха около становището, че трябва да бъде изработена оптимизационна програма за болницата и да се следват нейните насоки. По време на дебатите д-р Персенски благодари на кмета на общината Ресми Мурад за оказваното внимание и помощ към болницата в Ардино.
Трябва не само да бъдем критични, а да се научим да споделяме отговорността помежду си, каза председателят на новосформираната група на съветниците от ДПС - Азиз Мурад. Тя включва 15 съветници от общо 21-членния местен парламент. Съветниците от опозицията поздравиха своите опоненти и заявиха, че те също ще регистрират своя група за следващото заседание.
По-нататък, съгласно утвърдения дневен ред бяха приети план за работата на Общинския съвет за 2012 г. и общинска програма за закрила на детето за 2012 г. Съветниците се произнесоха още по решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ - Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Долно Прахово - Левци - Богатино. Приета бе и докладна, касаеща определяне броя, вида и местонахождението на жилищата в общината и откриване на процедура за продажба на общински имоти - частна общинска собственост. Кметът Ресми Мурад поиска актуализиране на годишната програме за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост.
Приета бе програма за подобряване безопасността на движението по пътищата на община Ардино за периода 2012-2020 г. и план за изпълнението й. Съветниците разискваха върху доклади за осъществяваните от читалищата дейности през 2011 г. Последна в дневия ред бе докладна за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Ардино.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/