A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТАВ изпълнение на ПМС №251/31.10.2009г. в Бюрата по труда в цялата страна се набират желаещи за обучение чрез ваучери по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” (ОПРЧР). Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, даваща право на притежателя й да се включи в обучение.
В стартиралата операция „АЗ МОГА” на Европейската ОПРЧР, могат да се включат следните категории работещи - заети по трудово правоотношение и самонаети лица без значение от сферата им на дейност, с изключение на: лица, заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.
Операция „АЗ МОГА” е с общ бюджет от 26 млн. лв. и с продължителност на действие 2010-2011 г. Всеки притежател на ваучер може да се включи в курсове за: придобиване или повишаване на професионална квалификация или получаване на ключови умения с цел повишаване пригодността му за заетост.
Обученията чрез ваучери ще бъдат финансирани изцяло от ОПРЧР и не се изисква съфинансиране от страна на лицето, получило ваучера. Едно и също лице има право да получи само един ваучер в рамките на периода на действие на Програмата по едно от направленията, посочени по-горе.
Обучението за „ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ” дава възможност за кандидатстване по списък с професии, който можете да откриете на адрес: www.navet.government.bg, от които може да избирате такива до 3-та степен на професионална квалификация.
Предвидените финансови средства съответно са:
● За 1-ва степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.
● За 2-ра степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1200 лв.
● За 3-та степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.
● За част от квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.
● За част от професия по 2-ра квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.
● За част от професия по 3-та квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.
Предвидените обучения по другото основно направление „ПОЛУЧАВАНЕ НА КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ” са :
● „Общуване на роден език” с продължителност не по-малко от 16 учебни часа - 70 лв.
● „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малко от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.
● „Математическа компетентност и основни знания в областта на
природните науки и технологиите” с продължителност не по-малко от 30 учебни часа - 140 лв.
● „Дигитална компетентност” с продължителност не по-малко от 45 учебни часа - 250 лв.
● „Умение за учене на обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество” с продължителност не по-малко от 30 учебни часа - 140 лв.
Обучение срещу ваучери ще могат да предоставят обучаващи институции, които отговарят на определени изисквания. Агенцията по заетостта към МТСП ще изплаща на обучаващите институции средствата след успешно приключване на обучението, удостоверено с документи за това и представени поименни ваучери на ползвателите. В двете Ардински гимназии - ПГ ”Хр. Смирненски” и СОУ „В. Левски” могат да се провеждат голяма част от горепосочените обучения, в партньорство с утвърдени от Агенцията по заетостта обучаващи организации.
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ, КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ?
Заявление за кандидатстване можете да изтеглите от интернет страницата на Агенцията по заетостта - www. az.government.bg.
Прочетете внимателно заявлението и попълнете всички необходими полета.
Заявлението трябва да бъде придружено от следните документи:
● Копие от лична карта;
● Копие на диплома за завършено образование;
● Удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв).
Комплектът документи подавате в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене или по месторабота.
За периода на изпълнение на ОПРЧР се предвижда чрез доставяне на ваучери в обучение да се включат 109 000 лица. Освен споменатата операция „АЗ МОГА”, предстоят дейности по още две операции „АДАПТИВНОСТ”- с общ бюджет 90 млн. лв. и период на действие 2010-2011 г. и „РАЗВИТИЕ” - с общ бюджет 150 млн. лв. и период на действие 2010-2012 години, чиито ползватели могат да бъдат и безработни лица.

Инж. Азис МУРАД
Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/