A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Фермери искат пасищата под наем за повече от една годинаДосега тази област се подценяваше, но ще става все по-важна, защото за много родопчани животновъдството вече е основен поминък.
Като вредни видове за ливадите и пасищата доц.Янчева посочи дивия ечемик и орловата папрат. Тя е една от най-опасните, трудно се води борбата с нея. Пелинът пък вгорчава млякото. От храстите най-вредни са драката и хвойната. Отровни са есенният минзухар, лопен, чемериката и кипарисовата млечка.
Общинските ливади и пасища да се отдават под наем за повече от една година, предложиха фермери на семинар в Ардино. Само така ще се полагат грижи за тяхното подобряване. Никой няма да инвестира като знае, че на следващата година могат да бъдат предоставени на някой друг.
Според лектора доц. д-р Христина Янчева от Аграрния университет в Пловдив създаването на тревни смески е по-скъпо, отколкото подобряването на пасищата и ливадите.

Стопаните трябва да водят борба с плевелите, да торят с азотни, фосфорни и калиеви торове и с оборска тор. За подсяване на ливадите и пасищата се препоръчват пасищен райграс, бяла детелина, звездан и еспарзета. В Родопите най-подходящи за паша са тревните смески от червена власатка, ливадна метлица и бяла детелина, звездан. За сено е добра тревната смеска от безосилеста овсига, ежова главица и еспарзета.
Животновъдите трябва да спазват определен режим при използването на ливадите и пасищата. Разделят се на парцели, като се редува пашуване на крави и овце. Коситбата се извършва при изкласяването до началото на цъфтежа на житните треви и в началото на цъфтежа на бобовите.
Най-добрата детелина за пасищата е бялата. Червената е за по-влажни места и става повече за сено.
Научихме неща, за които досега не бяхме чували, коментираха фермери на семинара. Форумът в Ардино бе организиран от Областната служба за съвети в земеделието, Проект “Насърчаване на земеделските и горски структури в Родопите” и от общината

Валери Ковачев‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/