A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ФОРМУЛИ за разпределение на бюджетните средства за 2011 година във функция «Образование»І.Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:

СФ = 97% ЕРС*БУ + 2% ДИУД + 1% ДСУ,
където:
• СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• ЕРС – единен разходен стандарт;
• БУ – брой ученици;
• ДИУД - добавка за извънучилищна дейност;
• ДСУ – добавка за отдалеченост на селско училище от общинския център;
1.Основният компонент е 97% от единния разходен стандарт/ЕРС/ и броя на учениците/БУ/ ;
2.Допълнителните компоненти произтичат от географските и демографски фактори и специфични особености в община Ардино, разпределени, както следва:
-Добавка за селско училище /1% ДСУ / – за функциониране на основните училища в общината, които не са в списъка на „Защитените училища” и „Средищни училища”.
Общият размер на добавката е 1% от средствата на общия брой ученици по единния разходен стандарт.
-Добавка за извън училищна дейност ( 2%) ДИУД, където:
Общият размер на добавката е 2% от средствата на общия брой ученици по единния разходен стандарт. Сумата се предоставя на ОбДК-Ардино за организиране свободното време на учениците и осъществявяне на извънкласни и извънучилищни дейности.
ІІ.Средствата за извънкласна дейност, които са в размер на 14 лв. на ученик се предоставят на 100% на ОбДК-Ардино за организиране свободното време на учениците за осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности.

ІІІ. Формула за разпределение на средствата, получени за общежитие за 2011 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
СФ = 100%*БУ*1197 лв.
• СФ–бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• БУ – брой ученици в общежитие;
Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между СОУ„В.Левски” гр.Ардино и ПГ”Хр.Смирненски” гр.Ардино.
ІV.Средствата за стипендии се предоставят на училищата, имащи право да отпускат стипендии, съгласно Постановление № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.


V.Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011 година между общинските целодневни и полудневни детски заведения, както следва:
1. Целодневни детски градини

СФ = 100% ЕРС*БД
• СФ - бюджетните средства, които общинското детско заведение получава, съгласно формулата;
• ЕРС – единен разходен стандарт;
• БД – брой деца;
Основен компонент - 100% от единния разходен стандарт /ЕРС/ и броя на децата /БД/;

2.Полудневни детски градини
-за 6 годишни деца

СФ = 100% ЕРС*БД
•СФ - бюджетните средства, които общинското детско заведение получава, съгласно формулата;
• ЕРС – единен разходен стандарт;
• БД – брой деца;
Основен компонент - 100% от единния разходен стандарт /ЕРС/ и броя на децата /БД/;
VІ.За дейности, по които получател на средствата е само едно звено формула не се утвърждава;

Приложения:
1. Справка за разпределение на Бюджет 2011 година във функция "Образование" в Община Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/