A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2010 ГОДИНА ВЪВ ФУНКЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ» В ОБЩИНА АРДИНО, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ МЕЖДУ ОБЩИНСКИТЕ УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯІ.Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2010 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:


СФ = (95,5%, 96% , 96,5%) ЕРС*БУ + (1%, 1,5%, 2%) ДИУД + 2,5% ДСУ, 

където: 1. СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;

 2. ЕРС     – единен разходен стандарт;

 3. БУ       – брой ученици;

 4. ДИУД  - добавка за извънучилищна дейност;

 5. ДСУ   – добавка за отдалеченост на селско училище от общинския център;


           1.Основният компонент е 95,5%, 96% и 96,5% от единния разходен стандарт/ЕРС/ и броя на учениците/БУ/, където;

         -95,5%    - за училища с брой на учениците над 100;

           -96% - за училища с брой на учениците между 40 и 100;

           -96,5%    - за училища с брой на учениците под 40;

            2.Допълнителните компоненти произтичат от географските и демографски фактори и специфични особености в община Ардино, разпределени, както следва:

            -Добавка за селско училище /2,5% ДСУ /  – за функциониране на основните училища в общината, които не са  в списъка на „Защитените училища” и общия брой ученици е под 50.

Общият размер на добавката е 2,5% от средствата на общия брой ученици по единния разходен стандарт.

           -Добавка за извън училищна дейност (1%, 1,5% и 2%) ДИУД, където:

-2%    - за училища с брой на учениците над 100;

           -1,5%       - за училища с брой на учениците между 40 и 100;

           -1%    - за училища с брой на учениците под 40;

Сумата се предоставя на ОбДК-Ардино за организиране свободното време на учениците и осъществявяне на извънкласни и извънучилищни дейности.

ІІ. Формула за разпределение на средствата, получени за общежитие за 2010 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

СФ = 100%*БУ*1197 лв. 1. СФ–бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;

 2. БУ – брой ученици в общежитие;


Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между СОУ„В.Левски” гр.Ардино и ПГ”Хр.Смирненски” гр.Ардино.


ІІІ. Формула за разпределение на средствата, получени за самостоятелна форма на обучение за 2010 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

СФ = 100%*БУ*291 лв. 1. СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;

 2. БУ – брой ученици на самостоятелна форма на обучение;


Средствата се предоставят на 100% на  ПГ”Хр.Смирненски” гр.Ардино.


ІV. Формула за разпределение на добавката на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база на училищата за 2010 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

СФ = 100%*БУ*23 лв. 1. СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;

 2. БУ – брой ученици;


Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между всички училища, пропорционално на броя на учениците в тях.


V. Формула за разпределение на средствата, получени за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини за 2010 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

СФ = 100%*БУ*194 лв. 1. СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;

 2. БУ – брой ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата;


Средствата се предоставят на 100% на ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица..


VІ. Формула за разпределение на средствата, получени за извънучилищни дейности на ученици за 2010 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

СФ = 100%*БУ*14 лв. 1. СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;

 2. БУ – брой ученици;


Средствата се предоставят на 100% на ОбДК-Ардино за организиране свободното време на учениците и осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности.


VІІ. Правила за разпределение на средствата, получени за стипендии за 2010 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Средствата за стипендии се предоставят на училищата, имащи право да отпускат стипендии, съгласно Постановление № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.


Бюджета на училищата се формира като сума от преходния им остатък, собствени приходи и средствата, получени по точки  І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ.


VІІІ.Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2010 година между общинските целодневни и полудневни детски заведения, както следва:

1. Целодневни детски градини

              

      СФ = 100% ЕРС*БД

• СФ  - бюджетните средства, които общинското детско заведение получава, съгласно формулата;

• ЕРС     – единен разходен стандарт;

            • БД       – брой деца;

   Основен компонент - 100% от единния разходен стандарт /ЕРС/ и броя на децата /БД/;

 

            2.Полудневни детски градини

              -за 6 годишни деца


     СФ = 100% ЕРС*БД

•СФ  - бюджетните средства, които общинското детско заведение получава, съгласно формулата;

• ЕРС     – единен разходен стандарт;

            • БД       – брой деца;

   Основен компонент - 100% от единния разходен стандарт /ЕРС/ и броя на децата /БД/;

          ІХ.За дейности, по които получател на средствата е само едно звено формула не се утвърждава, поради което на ПГ”Хр.Смирненски” и ОДЗ”Слънце” се предоставят всички средства, получени по единни разходни стандарти.ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Справка за разпределение на средствата по звена и по компоненти на формулите‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/