A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - СЕЛАТА

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.
(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 09 - КЪРДЖАЛИЙСКИ ОБЩИНА: АРДИНО
КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ №006
адрес на избирателна секция: ................................
----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя
----------------------------------------------------
АЙДЪН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
АЙДЪН РАСИМОВ АДИЛОВ
АЙДЪН ХАСАНОВ АЛИЕВ
АЙКЪЗ МЕХМЕД БИЛЕЗЕР
АЙШЕ САЛИЕВА АЛИЕВА
АЛБЕНА НАЙДЕНОВА АСЕНОВА
АЛЕКСЕЙ РАЙЧЕВ ОГНЯНОВ
АНЕТА ЙОРДАНОВА АСЕНОВА
АСИЯ АДИЛОВА САРИЕВА
БАРЪШ ИСМЕТОВ БИЛЕЗЕРОВ
БАХАР КЕМАЛОВ МЮМЮНОВ
БАХРИЕ ХАЗИМОВА МЮМЮНОВА
БАХТИЯР ФАХРИЕВ ХОДЖОВ
БАЯР ИСМЕТОВ АХМЕДОВ
БЕЙСИМ ЛЮТВИ ФЕРАД
БЕЙХАН БЕХЧЕДОВ ФЕРАДОВ
БЕХЧЕТ ИЛМАЗОВ ХАЙРУЛОВ
БЕХЧЕТ ТАСИМОВ ФЕРАДОВ
ВАЛЕРИ ХРИСТОВ АСЕНОВ
ВАСВИЕ САЛИЕВА АХМЕДОВА
ВАСФИ РАСИМОВ АДИЛОВ
ВИКТОР ДАНАИЛОВ ДЖАМБАЗОВ
ГАЛЯ ЗДРАВКОВА ХАДЖИЕВА
ГЮЛБЕЯЗ НАИДОВА АЛИЕВА
ГЮЛДЖАН ВИЖДАНОВА АЛИЕВА
ГЮЛДЖАН ЮМЕР ЙЪЛМАЗ
ГЮЛХАН ДЖИЛЯНОВА МУСТАФОВА
ГЮЛЯЙ ХАЛИДОВА ЧАЛЪШКАН
ГЮНЕР ХАЛИДОВ ЮСЕИНОВ
ГЮРСЕЛ МЮМЮНОВ ХОДЖОВ
ДЕНИЗ АЙДЪНОВ АДИЛОВ
ДЖАБИТ КАДИРОВ ЕМИНОВ
ДЖЕЙЛЯН БЕХЧЕТОВ МУСТАФОВ
ДЖЕМАЛ САБРИ МЮМЮН
ДЖЕМЗАДЕ МЕХМЕД ХАСАН
ДЖЕМИНЕ АБДУЛЯЗИЗОВА ХОДЖОВА
ДУРДЖАН КАДИР ЕМРУЛА
ДУРДУГЮЛ РИЗОВА БИЛЕЗЕРОВА
ЕМИЛ ЮРИЕВ МАКАРЕНКОВ
ЕМИНЕ НУРИЕВА АЛИЕВА
ЕРГЮН КАСИМ ИСМАИЛ
ЕРГЮН МУСТАФА МУСТАФА
ЕРГЮН ЮЗЕИР МЕХМЕД
ЕРОЛ МАХМУДОВ КАБАКЧИЕВ
ЗИЯ ДУРМУШАЛИ АЛИ
ЗЮЛФИЕ ИСМЕТОВА БИЛЕЗЕРОВА
ЗЮМБЮЛ ХЪЛМИ ИСМАИЛ
ИЛМАЗ БЕХЧЕТОВ НАЗИФОВ
ИЛХАН ДЖЕЙЛЯНОВ МУСТАФОВ
ИСМАИЛ САФЕД БИЛЕЗЕР
ИСМЕТ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
ИСМЕТ НАИДОВ КАСАБОВ
ИСМЕТ САИДОВ МЕХМЕДОВ
ИСМЕТ САФЕТОВ БИЛЕЗЕРОВ
ЙЪЛДЪЗ МЮМЮНОВА АХМЕДОВА
КАДРИЕ ИБАДУЛА ЕМРУЛА
КАДРИЕ ИСМАИЛОВА ХОДЖОВА
КАДРИЕ РЕФИКОВА ОСМАНОВА
КАЛБИЕ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА
КАРАМФИЛ ФИЛЕВ ЧАУШЕВ
КАСИМ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
КЕМАЛ САБРИЕВ МЮМЮНОВ
КЕНАН ХАСАН ЮСЕИН
ЛЕЙЛЯ КЕМАЛОВА МЮМЮНОВА
ЛЮТФИ ФЕРАДОВ ФЕЙЗУЛОВ
МАХМУД ИЗЕТОВ КАБАКЧИЕВ
МЕЛЕК ЕРОЛОВА КАБАКЧИЕВА
МЕСУД СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ БИЛЕЗЕРОВ
МИЛЕН АЛЕКСИЕВ ОГНЯНОВ
МИХАИЛ ЩИЛЯНОВ ТЮТЮНДЖИЕВ
МУЗАФЕР ШЕВКЕТОВА СЮЛЕЙМАНОВА
МУРАД НУРИЕВ ХАМЗОВ
МУСТАФА РИЗОВ МУСТАФОВ
МЮМЮН АХМЕДОВ ХОДЖОВ
МЮМЮН СЮЛЕЙМАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МЮНЕВЕР САЛИМЕХМЕД ЙЪЛМАЗ
НАДЕЖДА СПАСОВА КУЗМАНОВА
НАДЯ МИЛЕНОВА ОГНЯНОВА
НАИД ИСМАИЛОВ КАСАБОВ
НАЙМЕ ИСМАИЛОВА АДИЛОВА
НАРИН СЕЙФИЕВА МУТЛУ
НАСКО СПАСОВ КУЗМАНОВ
НАФИЯ МЕХМЕД ФЕРАД
НЕВЗАТ НАЗМИ АДЕМ
НЕВИН НАЗМИ ЮСЕИН
НЕДЖМИ НАДЖИ МУСТАФА
НЕДРЕТ КАДИР ЮСУФОВА
НЕЖДЕТ БЕХЧЕД МУСТАФА
НЕРИМАН ХАСАН МУСТАФА
НЕСРИН КАСИМ ЮСЕИНОВА
НЕШЕ БЕЙСИМ МУТЛУ ШЕН
НУРАЙ ХАЛИДОВ ЮСЕИНОВ
НУРИЕ ДУРМУШАЛИ ЮСЕИН
РАХИМЕ ХАШИМОВА СЕИДОВА
РАХМИЕ ЮСЕИН БИЛЕЗЕР
РЕДЖЕБ НУРИТИН АДЕМ
РЕНГИНАР ФАХРИЕВА ЕМИНОВА
РЕШИДЕ ХАСАНОВА КАСАБОВА
РОЗА АЛЕКСЕЕВА ЯЛЪН
РУКИЕ РЕФИК БЕКИР
САБАХАДИН ШАКИР ЕМРУЛА
САБИХА НИАЗИЕВА НАЗИФОВА
САЛИХА КЕРИМОВА ХОДЖОВА
СЕВДЖАН АЛИ МЮМЮНОВА
СЕВДИ ДЖЕМАЛ МЮМЮН
СЕВДИЕ ИСМАИЛОВА МУСТАФОВА
СЕВИМ ДЖЕМИЛ ОСМАН
СЕЗАЙ ДЖЕМАЛ МЮМЮН
СЕЗГИН ИЛМАЗОВ ХАЙРУЛОВ
СЕЗЕН НЕДЖМИ МУСТАФА
СЕЙФИ ХАСАНОВ АЛИЕВ
СЕРКАН БЬОЛЮКБАШЪ
СПАС СТОЙЧЕВ КУЗМАНОВ
СУНАЙ КАДИР ЕМРУЛА
СУНАЙ ЮЗДЖАН БИЛЕЗЕР
СЮЛЕЙМАН МЮМЮНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ТАНЕР МЮМЮНОВ ХОДЖОВ
ТЮЛКАН МЮМЮН ИСМАИЛ
ФАХРИ АХМЕДОВ ХОДЖОВ
ФЕХМИ ИСМАИЛ БИЛЕЗЕР
ФИДАНА ЗДРАВКОВА ХАДЖИЕВА
ФИКРИЕ САЛИМ ЕРДЖИВАН
ФИКРИЕ ХАСАН АДЕМ
ФИРДЕС ШЕРИФОВА ФЪНГЪРЛИЕВА
ХАЗИМ КЕМАЛОВ МЮМЮНОВ
ХАЙРИЕ АЛИРИЗОВА ФЕРАДОВА
ХАЙРИЕ ХАЗИМОВА ЮМЕРОВА
ХАЙРИЕ ХАСАН МЮМЮН
ХАЛИД РЕДЖЕБОВ ЮСЕИНОВ
ХАЛИДЕ АПТУЛОВА КАБАКЧИЕВА
ХАСАН АПТУЛЯЗИЗОВ АЛИЕВ
ХАСАН МЮМЮН ЮСЕИН
ХАСАН НАИДОВ КАСАБОВ
ХАСАН ШАБАНОВ АЛИЕВ
ХОРИЕ МЕХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
ХОРИЕ ХАШИМОВА АЛИЕВА
ХУСНИЕ МЕХМЕД БИЛЕЗЕР
ХЪЛМИЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
ШАХИНАЗ ХЪЛМИЕВА КАБАКЧИЕВА
ШЕНОЛ НЕЖДЕТ МУСТАФА
ШЕРИФЕ ЕМИН ЕМРУЛА
ШЕРИФЕ РИЗОВА ХОДЖОВА
ШИРИН СЕЙФИЕВА АЛИЕВА
ЮЗДЖАН ШЕВКЕД БИЛЕЗЕР
ЮЗЕИР МЕХМЕДШУКРИ ЮЗЕИР
ЮКСЕЛ МЮМЮНОВ ХОДЖОВ
ЮМЮГЮЛСЮМ НАИД МУСТАФА
ЮРКИЕ МЮМЮН ЮСЕИН
КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(За публикуване на интернет страницата на общината)
за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.
(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 09 - КЪРДЖАЛИЙСКИ ОБЩИНА: АРДИНО
КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ №008
адрес на избирателна секция: ................................
----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя
----------------------------------------------------
АБДУЛХАМИД АЛИ ХОДЖА
АБТУРАХМАН АКИФ ХАЛИЛ
АДИФЕ САЛИЕВА МЕРТДЖАН
АЗИЗЕ МУСТАФА ХАЙРУЛА
АЗИЗЕ НАДЖИ РЮСТЕМ
АЗИЗЕ НЕЖДЕТ ХАЙРУЛА
АЙГЮЛ САБРИ ЯШАР
АЙГЮН АЙХАН РАМАДАН
АЙДУАН ФИКРИ АБТУРАХМАН
АЙДЪН ТАХИРЮМЕР ХОДЖА
АЙЛИН РУЖДИ ЮСЕИН
АЙТЕН КЕРИМ АЛИ
АЙФЕР КЯМИЛОВА ЕМИНОВА
АЙХАН РАМАДАН ТАХИР
АЙХАН ХАСАН МЮМЮН
АЙШЕ АЛИ ХОДЖА
АЙШЕ АЛИЕВА МЮМЮНОВА
АЙШЕ ИБРЯМОВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕ КЯМИЛ СЮЛЕЙМАН
АЙШЕ МУСТАФОВА ХОДЖОВА
АЙШЕ ОСМАН САЛИМ
АЙШЕ РУЖДИ КАСИМ
АЙШЕ САЛИЕВА АЛИЕВА
АЙШЕ ХАСАН МЕХМЕД
АЙШЕ ШЕРИФ МЕХМЕД
АЙШЕГЮЛ АХМЕД МЮМЮН
АЙШЕГЮЛ САЛИМЕХМЕД ЕМИН
АКИФ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД
АКИФ РАМАДАН ХАЛИЛ
АКИФ ЮСЕИН МУСА
АЛЕКСИ ЕМИЛОВ ЕМИЛОВ
АЛЕНА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА
АЛИ ЕШРЕФОВ АХМЕДОВ
АЛИ ХАЛИМОВ ХОДЖОВ
АЛИ ХИКМЕТ МЕХМЕД
АЛПЕР САБРИЕВ МЮМЮНОВ
АЛТАЙ ХИКМЕТ МЕХМЕД
АНА АСЕНОВА МАРИНОВА
АНА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
АНА РУСЛАНОВА АНТОНОВА
АНА ЩЕРЕВА МЕТОДИЕВА
АНАНИ ШЕНКОВ ЕМИЛОВ
АНГЕЛ ХУБЕНОВ ХУБЕНОВ
АНГЕЛИНА ЩЕРЕВА АНГЕЛОВА
АНДРЕЙ АЛЬОШЕВ МАРИНОВ
АНДРЕЙ АНГЕЛОВ ХУБЕНОВ
АНЕЛИЯ АНТОНОВА МИЛАНОВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА АЛЕКОВА
АНЕЛИЯ ЗАХАРИЕВА ЧАГЛАЯН
АНЕЛИЯ МИЛАНОВА ХУБЕНОВА
АНЕЛИЯ СМИЛЯНОВА ЙОРДАНОВА
АНЕЛИЯ ХУБЕНОВА АСЕНОВА
АНИФЕ ДУРСУН ХАЛИЛ
АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
АНТОН ДАМЯНОВ МИХАЙЛОВ
АНТОН ЮЛИЯНОВ СИМОВ
АПТУЛА МЮМЮН АХМЕД
АПТУРАХМАН ФИКРИ АПТУРАХМАН
АРЗА РЕДЖЕБ АПТУРАХМАН
АРИФ АКАЙ
АСИЕ АБДУРАХМАН ХАСАН
АСПАРУХ ЕМИЛОВ МИНЧЕВ
АТАНАС МАНЕВ ХРИСТОВ
АХМЕД МЕХМЕД ОСМАН
АХМЕД МЮМЮН ХАЛИБРЯМ
АХМЕД НЕРМИН ЮЗЕИР
АХМЕД РЕДЖЕБ АХМЕД
АХМЕД САДУЛА ЕМИН
АХМЕД ХАЛИЛ САДЪК
АШКЪН АЙХАН ТАХИР
БАЙРАМ БАЙРАМ БАЙРАМАЛИ
БАЙРАМ БАЙРАМАЛИ САЛИ
БАЙРЯМ АПТУЛЯКИМ АПТУРАХМАН
БАКИ МЕХМЕД МЕХМЕД
БАКИЕ РАМАДАН ДУРМУШ
БАРЪШ РАФЕТ МЕХМЕД
БАСРИЕ АЛИ ЕМИН
БАХАР СЮЛЕЙМАН ЯШАР
БАХРИ БАКИ МЕХМЕД
БАХРИ РЕДЖЕБ АХМЕД
БАХРИЕ ЗЕКЕРИЕ САДЕТИН
БАХРИЕ РЮСТЕМ МЮМЮН
БАХТИЯР БАЙРАМ ДУРМУШ
БАХТИЯР СЮЛЕЙМАН ЯШАР
БАХТИЯР ХАЛИЛ МУРАД
БАЯЗИД САЛИМЕХМЕДОВ СИСТИГ
БЕДРИ ИБРЯМ КАДИР
БЕДРИЕ САЛИШ ЮМЕР
БЕЙТИ БАЙРАМ БАЙРАМАЛИ
БЕЙТУЛА МЮМЮН АХМЕД
БЕЙХАН ДЖАМБАЗ
БЕКИР РАШИД БЕКИР
БЕКИР ЯШАР МАХМУД
БЕЛГИН МЮРЕН МУСА
БЕЛКО БИСЕРОВ АНГЕЛОВ
БЕЛКЪЗ РАМАДАН ДУРМУШ
БЕХИЕ ТАХИР ХОДЖА
БЕХИЯ ОСМАНОВА НУРИЕВА
БИЛГИН ИЛЯЗ МАХМУД
БИЛГИН ЮЗЕИРОВ АРНАУДОВ
БИЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА БЪЧВАРОВА
БИРГЮЛ РАФЕТ МЕХМЕД
БИРДЖАН БАЙРАМ ДУРМУШ
БИРОЛ АЙХАН МЮМЮН
БИСЕР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
БИСЕР БИСЕРОВ АРНАУДОВ
БИСТРА РУСЛАНОВА АНТОНОВА
БОЖИДАР ШЕНКОВ АНГЕЛОВ
БОРАН СМИЛЯНОВ ЙОРДАНОВ
БОРИС АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
БОРИС СТЕФАНОВ СТОИЛОВ
БОЯН ВЕЛИНОВ МОМЧИЛОВ
БОЯНА САШЕВА АЛЕКОВА
БУКЕТ БАШАРАН
БУРДЖУ БАШАРАН
БЮЛЕНТ НЕЖДЕТ ХАЙРУЛА
БЮЛЕНТ ХЪЛМИ ЮЗЕИР
БЮШРА СИНАН
ВАЛЕРИ АНТОНОВ СИМОВ
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
ВЕЛИ АЛИ ЕМУРЛА
ВЕЛИ ШЕРИФ ХАЙРУЛА
ВЕЛИН МИТЕВ МОМЧИЛОВ
ВИДИН ЖЕЧЕВ КОСТОВ
ГАЛИНА АНАТОЛИЕВА БАЛАБАНОВА
ГАЛИНА МИНЧЕВА КРЪСТЕВА
ГАЛИНА САШЕВА ДАМЯНОВА
ГАЛЯ БОРИСОВА АЙДОГАН
ГАЛЯ ВЕЛЕВА ЧАУШЕВА
ГАЛЯ КИРИЛОВА КРЪСТЕВА
ГАЛЯ СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА
ГАЛЯ ЮРИЕВА БАЛАБАНОВА
ГАНИМЕ ШАБАН САЛИМ
ГЕЛА НЕВЕНОВА АЛЕКОВА
ГЕЛА ОРЛИНОВА АЛЕКОВА
ГЕЛА СТЕФАНОВА МАРТИНОВА
ГЕНДЖАЙ ГЮРСЕЛ САИД
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ БРАТАНОВ
ГЕРГАНА БИСЕРОВА АНГЕЛОВА
ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
ГИНКА ЗДРАВКОВА ХУБЕНОВА
ГЬОКХАН ЙОЗГЮР
ГЬОНЮЛ ЕМИН ОСМАН
ГЬОНЮЛ МЮМЮН РОДОПЛУ
ГЮЛАЙ ЕМИН ХОДЖА
ГЮЛБАХАР СЕВИТИН АРСЛАН
ГЮЛБАХАР ЮСЕИН ШАКИР
ГЮЛБЕХАН КАДИР АХМЕД
ГЮЛБЕЯЗ ШАБАН АХМЕД
ГЮЛБЕЯЗ ЯШАР ХАЙРУЛА
ГЮЛБИЕ НИЯЗИЕВА ЮСЕИНОВА
ГЮЛБИЕ САЛИ МИЛАДИНОВА
ГЮЛБИЕ ЮСЕИН МЮМЮН
ГЮЛБЮЗ САЛИ МАХМУД
ГЮЛБЮЗ ЯШАР САДЪК
ГЮЛДАНЕ МУХАМЕД МЮМЮН
ГЮЛДАНЕ ХАЛИДОВА МУСА
ГЮЛДЖАН САЛИ ХОДЖА
ГЮЛЕР ЕМИН ХОДЖА
ГЮЛЕР МЕХМЕДОВА КАБАКЧИЕВА
ГЮЛЕР РЕМЗИ БАХТИЯР
ГЮЛЕР РУШЕНОВА ЮСЕИНОВА
ГЮЛЕР ШЕВКЕТ САКА
ГЮЛИЗАР МЮМЮН ОСМАН
ГЮЛИСТАН САЛИБРЯМ САЛИМ
ГЮЛКИБАР МЮМЮН ЕМИН
ГЮЛЛЮ САЛИМ ЮСЕИН
ГЮЛНАЗ ЙОЗГЮР
ГЮЛНАЗ НУРИЕВА САЛИЕВА
ГЮЛСЕН САЛИ МАХМУД
ГЮЛТЕН АЛИ ЮЗЕИР
ГЮЛТЕН ИБРЯМ МУСА
ГЮЛТЕН РАМАДАНОВА АЛИЕВА
ГЮЛТЕН ТАХИР ХАЛИБРЯМ
ГЮЛТЕН ТАШДУРМУШ АХМЕД
ГЮЛТЕН ХАЛИЛ КАСАП
ГЮЛТЕН ЮМЕР ЕМИН
ГЮЛХАН БАХТИЯР
ГЮЛШЕН ОСМАН МЮМЮН
ГЮЛШЕН САДУЛА ШЮКРИ
ГЮЛЮМСЕР ЕМИН МУРАД
ГЮНАЙ МЕХМЕД ЕМИН
ГЮНАЙ ШЮКРЮ ДУРМУШ
ГЮНАЙДЪН ТАХИРЮМЕР ХОДЖА
ГЮНДЮЗ МЮМЮНАЛИ МЕХМЕД
ГЮНЕВЕР ШАКИР РЮСТЕМ
ГЮНЕР БАЙРЯМОВ ИБРЯМОВ
ГЮНЕР МЮМЮН ИБРЯМ
ГЮНЕР РАМАДАН ШАКИР
ГЮНЕР РЕМЗИ АХМЕД
ГЮНЕР ШЕВКЕТ МЮМЮН
ГЮНЮЛ САБРИ ЙОЗТЮРК
ГЮРСЕЛ АБДУРАХМАН ХОДЖА
ГЮРСЕЛ МЮМЮНАЛИ МЕХМЕД
ГЮРСЕЛ САМИ МЮМЮН
ГЮРСЕЛ ШАБАН САИД
ДАМЯН БОРАНОВ ЙОРДАНОВ
ДЕСИСЛАВА ДИЛЯНОВА ЕМИЛОВА
ДЕЯНА ИЛИЕВА КОСТОВА
ДЖЕВДЕТ ШЕВКЕД МУСА
ДЖЕВДЕТ ШЕВКЕДОВ МЮМЮНОВ
ДЖЕВРЕТ ШЕВКЕД КАСАБ
ДЖЕВРИЕ ИЗЕТ АХМЕД
ДЖЕВРИЕ ИСМАИЛ МЮМЮН
ДЖЕВРИЕ ФЕЙЗУЛА СЮЛЕЙМАН
ДЖЕМИНА МЮМЮН АПТУРАХМАН
ДЖЕМИНЕ АПТИ ХОДЖА
ДЖЕМИНЕ АХМЕД САЛИЧАУШ
ДЖЕМИНЕ ШЕРИФ ЮЗЕИР
ДЖЕНГИЗ ЙЪЛМАЗ ТАХИР
ДЖОШКУН ИЛМАЗ РАМАДАН
ДИАНА СИЛВИЕВА САНДЕВА
ДИЛБЕР ИБРЯМ КАДИР
ДИЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА БЪЧВАРОВА
ДИМИТЪР САШЕВ АЛЕКОВ
ДИМО ИЛИЕВ ФИЛИПОВ
ДИНКА БОРИСОВА МИХАИЛОВА
ДИНЧЕР БЕХТИ БАЙРАМАЛИ
ДУРАН ОРХАН МЕХМЕД
ДУРГАДЪН ДУРАН АХМЕД
ДУРГАДЪН ХАЛИМ СЮЛЕЙМАН
ДУРГУТ АДЕМ МЮМЮН
ДУРГУТ МЮМЮН ДУРГУТ
ДУРДАНЕ ХУЛИСИЕВА КЕРИМОВА
ДУРДЖАН АКИФ ХАЙРУЛА
ДУРДЖАН АЛИ ЮЗЕИР
ДУРДЖАН ХАЛИЛ АХМЕД
ДУРДУ АЛИ ТАХИР
ДУРМУШ ШАБАН ДУРМУШ
ЕВГЕНИ ОЛЕГОВ МАРИНОВ
ЕВГЕНИЙ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ЕВЛОГИ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
ЕВТИМ ХУБЕНОВ ХУБЕНОВ
ЕЛВАН КЪЙМЕТ ЮСЕИН
ЕЛИФ ХОДЖАОГЛУ
ЕЛМАН ГЮНАЙ ДУРМУШ
ЕЛФИДЕ РАШИД МУРАД
ЕЛФИДЕ РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
ЕМБИЕ АХМЕД АЛИ
ЕМИЛ АДРИЯНОВ СТОЯНОВ
ЕМИЛ МИТКОВ ХРИСТОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ СТОИЛОВ
ЕМИЛИАН СМИЛЯНОВ МИНЧЕВ
ЕМИЛИЯ НЕВЕНОВА РОМАНОВА
ЕМИЛИЯ СМИЛЯНОВА ЧОБАНОВА
ЕМИН САЛИ ХОДЖА
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ХОДЖОВА
ЕМИНЕ БЕЙТУЛА ХАЛИБРЯМ
ЕМИНЕ МЮМЮН МИНЧЕВА
ЕМИНЕ МЮМЮН ХАЙРУЛА
ЕМИНЕ РЕМЗИ АПТУРАХМАН
ЕНЧО МИНЧЕВ КРЪСТЕВ
ЕНЬО МИНЧЕВ КРЪСТЕВ
ЕРАЙ САРЪКАЯ
ЕРАЙ БЕХТИ АЛИ
ЕРАЙ ВЕЛИ ХАЙРУЛА
ЕРАЙ ГЮНАЙ ДУРМУШ
ЕРАЙ НАЗМИ РЮСТЕМ
ЕРАЙ СЕЛЯТИН АХМЕД
ЕРВИН ФАХРИЕВ АХМЕДОВ
ЕРГЮН АЛИ АХМЕД
ЕРГЮН ШЕВКЕД СЮЛЕЙМАН
ЕРДЖАН ВЕЛИ ХАЙРУЛА
ЕРДЖАН ОРХАН РЮСТЕМ
ЕРДЖАН ЮЗДЖАН ЮСЕИН
ЕРДИНЧ ШЕВКЕД СЮЛЕЙМАН
ЕРКАН ТОСЧАЛЪ
ЕРКАН ШЕВКЕД СЮЛЕЙМАН
ЕРМА РАДАНОВА АЛИПИЕВА
ЕРОЛ ЯМАЧ
ЕРОЛ АЛИ САЛИЧАУШ
ЕРСИН БЕЙСИМ МУСА
ЕРХАН АДЕМОВ САЛИЕВ
ЕРХАН ОСМАНОВ ХАЛИЛОВ
ЕРХАН РАМАДАН ЮМЕР
ЕСАД МАХМУД МАХМУД
ЖИВКО АНДРЕЕВ ЧОБАНОВ
ЗАМФИРА АНТОНОВА АРНАУДОВА
ЗАХАРИ ИЦОВ ХУБЕНОВ
ЗЕЙНЕБ ФЕХИМ ЯХЯ
ЗЕЙНЕБ ШЕВКЕТ ШЕВКЕД
ЗЕЙНЕП НУРИ ЙОЗГЮР
ЗЕКИЕ АХМЕД САБРИ
ЗЕКИЕ МЕХМЕД МУРАД
ЗЕЛИХА ИСМЕТОВА МАХМУД
ЗЕЛИХА МУСТАФА АХМЕД
ЗЕЛИХА ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ
ЗЕХРА МЮМЮНАЛИ АХМЕТОГЛУ
ЗЕХРЕГЮЛ ШАБАН ДУРМУШ
ЗОРНИЦА МАРИНОВА ХАДЖИЕВА
ЗЮЛФИЕ ЕШРЕФ ФЕРАД
ЗЮЛФИЕ ИЛЯЗ СИНАН
ЗЮЛФИЕ РАМАДАН САЛИМ
ЗЮМБЮЛ АХМЕД МАХМУД
ИБРАХИМ ДЖЕВРЕТ ШЕВКЕД
ИБРЯМ АХМЕДОВ САЛИМОВ
ИБРЯМ МЕДЖИД ДУРМУШ
ИВАН МАНЕВ ХРИСТОВ
ИЛИЯЗ ЮСЕИН МЮМЮН
ИЛКЕР ЮЗЕИР ХАСАН
ИЛМИЕ АХМЕД РЮСТЕМ
ИЛМИЕ МЮМЮНОВА ЮСЕИНОВА
ИЛМИЯ АЛИ МЮМЮН
ИЛХАН БАЙРАМ ДУРМУШ
ИЛХАН ИБРЯМ КАДИР
ИЛХАН ИСМЕТ МЕХМЕД
ИЛХАН ФИКРЕТ РУФАТ
ИЛХАН ЮКСЕЛ ХАЛИЛ
ИЛЯЗ АБДУЛМЕДЖИТ МЮМЮН
ИЛЯЗ ИСМАИЛОВ КЕРИМОВ
ИРИНА ОГНЯНОВА ЙЕНИГЮН
ИСМАИЛ ЮСУФ ХАЙРУЛА
ИСМЕТ АКИФ МЕХМЕД
ИСМЕТ КЯЗИМ КАДИР
ИСМЕТ МЕДЖИТ ДУРМУШ
ИСМЕТ ЮСЕИН ШУКРИ
ИСМИГЮЛ СЕВИТИН МЮМЮН
ИСМИГЮЛ ЮСЕИН ОСМАН
ЙЪЛДЪЗ БЕЙТУЛА АХМЕД
ЙЪЛДЪЗ ХАЙРУЛОВА ТАХИР
ЙЪЛМАЗ ЕСАД МАХМУД
ЙЪЛМАЗ МЕХМЕД АХМЕД
ЙЪЛМАЗ РАМАДАН ТАХИР
КАДРИЕ МЕХМЕД БЕКИР
КАДРИЕ МЕХМЕДОВА МУСОВА
КАДРИЕ МУСТАФА ШАКИР
КАДРИЕ РАСИМ КАСАБ
КАЛБИЕ КЯЗИМ БЕКИР
КАЛБИЕ НИЯЗИЕВА АЛТЪН
КАЛБИЕ ШЕВКЕД КАСИМ
КАЛИНА МИЛЕВА СТАНКОВА
КАРАМФИЛ АСЕНОВ АНТОНОВ
КАСИМ ЮСЕИН ТАХИР
КАТЯ ЕФТИМОВА ЕМИЛОВА
КАТЯ СЪБЧЕВА МУТЛУ
КЕМАЛ ФАХРИ ШАКИР
КЕРИМЕ АХМЕД МЕХМЕД
КЕРИМЕ КАСИМ ХОДЖА
КЕРИМЕ МЮМЮН АПТУЛА
КЕРИМЕ ФЕХИМ ВАТАНСЕВЕР
КРЕМЕНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
КЪЙМЕТ МУСТАФА ЮСЕИН
КЪЙМЕТ МЮМЮНАЛИ ИЗЗЕТОГЛУ
КЯЗИМ АКИФ ХАЛИЛ
КЯМИЛ САЛИБРЯМ СЮЛЕЙМАН
КЯНИЕ МЕХМЕД САЛИМ
ЛЕВЕН ЮЛИЯНОВ КИРОВ
МАВИЕ ХАЗИМ ЮСУФ
МАДЖИДЕ БЕХЧЕТ МЕХМЕД
МАКСИМ ДИМИТРОВ РОМАНОВ
МАЛИНА АРСОВА АНГЕЛОВА
МАНЕВИЯ АПТИ ФЕТА
МАНЬО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
МАРГАРИТА СВЕТЛИНОВА МИНЧЕВА
МАРИЯ РАЙЧЕВА КРЪСТЕВА
МАРТИН САШЕВ ЙОРДАНОВ
МАЯ ДИМОВА РОМАНОВА
МАЯ МИТКОВА ЕМУРЛА
МАЯ ЮЛИЯНОВА РОМАНОВА
МЕДИХА МЮМЮНАЛИ ЮЗЕИР
МЕДИХА ШЕВКЕД САЛИМ
МЕЛИХА МЮМЮН АХМЕД
МЕЛИХА НАИМ МЕХМЕД
МЕЛТЕМ АКБУЛУТ
МЕЛЯХАТ АБДУЛА АХМЕД
МЕЛЯХАТ РАМАДАН САЛИМ
МЕРГЮЛ МЕХМЕД АБДУРАХМАН
МЕРГЮЛ НИХАТ КАСИМ
МЕРДИЕ МАХМУД АХМЕД
МЕСУД РАМАДАН ХАЙРУЛА
МЕСУРЕ МЕХМЕД КАСИМ
МЕТИН БЕЙСИМ МУСА
МЕТИН САБАХТИН КАДИР
МЕТИН САМИ БЕКИР
МЕХМЕД ЕМИН ОСМАН
МЕХМЕД КЯМИЛ АХМЕД
МЕХМЕД НИХАТ КАСИМ
МЕХМЕД ХАЙРУЛА АДЕМ
МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ МЕХМЕД
МИЛА МИНЧЕВА ХУБЕНОВА
МИЛА РУМЕНОВА ХАРИЗАНОВА
МИЛЕН МИЛЕНОВ ДОЙЧЕВ
МИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ МИНЧЕВ
МИЛЕН СЪБЕВ ЕМИЛОВ
МИЛЕН ФИЛИПОВ АНГЕЛОВ
МИЛЕНА ЕМИЛОВА АСЕНОВА
МИЛЕНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА
МИЛКА РУМЕНОВА ХАРИЗАНОВА
МИЛЯЗИМ АКИФ ХАЛИЛ
МИХРИДЖАН ЮМЕР ШУКРИ
МУАЗЗЕС СЕЙРУЛА ЕМУРЛА
МУЗАФЕР САБРИ АХМЕД
МУКАДЕС РЕДЖЕБ ЕМИН
МУКАДЕС ЮСЕИН САЛИМ
МУРАД МУСТАФА РЮСТЕМ
МУРАД ХАЙРУЛА ХАЙРУЛА
МУСТАФА МЕХМЕД АХМЕД
МУСТАФА НАДЖИ РЮСТЕМ
МУСТАФА ЮЗЕИРОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ЮСЕИНОВ САЛИЕВ
МУТТАЛИП БАХТИЯР
МЮЖГЯН БАСРИЕВА АЛИ
МЮЖГЯН МЮМЮН ЕМИН
МЮЗЕЙЕН РАСИМ МАХМУД
МЮЗЕЙЕН САБРИ АХМЕД
МЮЗЕЙЕН САЛИБРЯМОВА ЕМИНОВА
МЮМИНЕ АХМЕД АХМЕД
МЮМИНЕ БАЙРАМ МЮМЮН
МЮМИНЕ ЕМИН МУСТАФА
МЮМЮН АБДУРАХМАН ФЕРАД
МЮМЮН АХМЕД ЕМИН
МЮМЮН ГЮРСЕЛ ХОДЖА
МЮМЮН ДЖЕВДЕТ МЮМЮН
МЮМЮН ДУРГУД ЕМИН
МЮМЮН КЯЗИМ ХАЛИЛ
МЮМЮН КЯМИЛОВ ЕМИНОВ
МЮМЮН МАХМУД САДЕТИН
МЮМЮН МЕРСИН ЮСЕИН
МЮМЮН МЕХМЕД САЛИ
МЮМЮН НЕЖДЕТ АХМЕД
МЮМЮН РАМАДАН ЕМИН
МЮМЮН САЛИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МЮМЮН ШАБАН МЮМЮН
МЮМЮНАЛИ ЕМИН МЕХМЕД
МЮМЮНАЛИ ИБРЯМ САЛИМ
МЮМЮНАЛИ МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДОВ
МЮМЮНЕ БАЙРАМОВА ТАХИРОВА
МЮНИРЕ ФЕРАД АХМЕД
МЮРЕН БЕЙСИМ ЮСЕИН
МЮРЕН МЮМЮНОВ МАХМУДОВ
МЮРИФЕ ИСМАИЛ МУСА
МЮРФЕТ МУСТАФА АХМЕД
МЮСЕРЕН САЛИБРЯМ САЛИМ
НАДЖИ МУРАД РЮСТЕМ
НАДЖИЕ САЛИБРЯМ МЮМЮН
НАДЖИЕ ШЕВКЕД ЕМУРЛА
НАДРИЕ ЕШРЕФ МЕХМЕД
НАЗИФ БАХТИЯР ДУРМУШ
НАЗИФ НАЗМИ РЮСТЕМ
НАЗМИ МУРАД РЮСТЕМ
НАЗМИ НИЯЗИЕВ ЮСЕИНОВ
НАЗМИЕ АБДУЛА АХМЕД
НАЗМИЕ ЕШРЕФ ДУРМУШ
НАЗМИЕ МЮМЮН ШАКИР
НАЗМИЕ ЯКУБ ХАЛИЛ
НАЗМИЕ ЯШАР АХМЕД
НАИД ФАИК СЮЛЕЙМАН
НАИМ АКИФ МУСА
НАИМЕ САЛИ МЮМЮН
НАИМЕ ШЕВКЕД ЮЗЕИР
НАЙМЕ РАШИД ДУРМУШ
НАКИЕ ХИКМЕТ ТАХИР
НАЛЯН БАХТИЯР ДУРМУШ
НАРИН МЕТИНОВА МЕХМЕДОВА
НАТАЛИЯ ЖИВКОВА КОРКМАЗ
НАТАША ДЕЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
НЕБАХАТ ФАХРИ ДУРАЛИ
НЕБИБЕ СМАИЛ ЗАИД
НЕВЕН МАКСИМОВ РОМАНОВ
НЕВЕН МИЛАНОВ ХУБЕНОВ
НЕВЕНА БИСЕРОВА АНГЕЛОВА
НЕВЕНА МИХАЙЛОВА РОМАНОВА
НЕВЕНА СЕВЕРИНОВА МИЛАНОВА
НЕВИН БАЙРАМ ЯШАР
НЕВИН РЕМЗИ АКСОЙ
НЕВРИЕ АЛИ ДУРМУШ
НЕВРИЕ ГЮРСЕЛ МЮМЮН
НЕВРИЕ ФИКРИ АПТУРАХМАН
НЕВРИЕ ЮЗДЖАН МЕХМЕД
НЕВРИЕ ЮСЕИН МАХМУД
НЕДЖАТИН АПТУЛХАМИД ХОДЖА
НЕДЖИБ АЛИЕВ ХОДЖОВ
НЕДЖМИ АХМЕД ЮЗЕИР
НЕДИМ РАМАДАН ДУРМУШ
НЕДКО ОРЛИНОВ ЕМИЛОВ
НЕДРЕД НИЯДЖИТИН ТАХИР
НЕДРЕТ НЕЖДЕТ ЕМИН
НЕЖДЕТ ВЕЛИ ХАЙРУЛА
НЕЖДЕТ РАМАДАН ЕМИН
НЕЗАБРАВКА АЛЕКОВА ХОДЖАОГУЛЛАРЪ
НЕЗИХА МУРАД САИД
НЕЗИХА ФАИК СЮЛЕЙМАН
НЕЙЛЯН БЕЙТИ БАЙРАМАЛИ
НЕЛИ САШЕВА ФИЛИПОВА
НЕРИМАН ШАБАН МЕХМЕД
НЕРМАН ДЖЕМАЛ УЙКАН
НЕРМИН АХМЕД ЮЗЕИР
НЕРМИН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
НЕСИБЕ ТУРСУН СЮЛЕЙМАН
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ХУБЕНОВ
НИНА ОРЛИНОВА АЛЕКОВА
НИХАТ РУФАТ МЮМЮН
НИХАТ ЮСЕИН КАСИМ
НИЯЗИ ЕШРЕФ ДУРМУШ
НИЯЗИ КАСИМОВ ЮСЕИНОВ
НУРАЙ МЮМЮНАЛИ ЮЗЕИР
НУРГЮЛ АХМЕД МЮМЮН
НУРГЮЛ МУСТАФА ХАЛИЛ
НУРДЖАН РАМИСОВА МЕХМЕДОВА
НУРИ ШАКИР МЮМЮН
НУРИ ШЕВКЕТ ОСМАН
НУРИЕ ИЛЯЗ МАХМУД
НУРИЕ МЕТИНОВА МЕХМЕДОВА
НУРИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЕМРУЛОВА
НУРИЙЕ ДЖИНДЖИОГЛУ
НУРСЕН ЙЪЛМАЗ МАХМУД
НУРСЕН ШЕВКЕТ ОСМАН
НУРТЕН ШАБАН ШАКИР
НУРШЕН МЮМЮНАЛИ МЮМЮН
НЮРГЯН ЮЗДЖАН МЕХМЕД
ОГНЯН ОРЛИНОВ АЛЕКОВ
ОКТАЙ НЕДЖАТИН ХОДЖА
ОЛЕГ АЛЬОШЕВ МАРИНОВ
ОНУР БАХТИЯР
ОРЛИН МИЛЕВ АЛЕКОВ
ОРХАН АХМЕД ЕМИН
ОРХАН РЮСТЕМ ЮСУФ
ОСМАН МЕХМЕД МУСТАФА
ПАВЛИНА ПЕНКОВА МУТЛУ
ПАКИЗЕ САБРИ БАЙРАМАЛИ
ПЕДРИЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА
ПЕДРИЕ ЕМРУЛА АХМЕД
ПЕДРИЕ РАСИМ САЛИМ
ПЕДРИЕ САЛИМ ОСМАН
РАБИЕ АЛИ САЛИ
РАБИЕ КЕРИМ САИД
РАДИ РАЙЧЕВ МИНЧЕВ
РАДОСТИНА РАЙКОВА ХУБЕНОВА
РАЙЧО ГЕРГИНОВ МЛАДЕНОВ
РАЙЧО РАДЕВ МИНЧЕВ
РАМАДАН АЛИЕВ МЮМЮНОВ
РАМАДАН ЕМИН ЕМИН
РАМАДАН КАСИМ ТАХИР
РАМАДАН МЮМЮН ДУРМУШ
РАМАДАН НАЗИФ ДУРМУШ
РАМАДАН НЕЖДЕТ ЕМИН
РАМАДАН РАСИМ ХАЛИЛ
РАМАДАН РЕДЖЕБ ХАЛИЛ
РАМАДАН САЛИ ШАБАН
РАМАДАН САЛИБРЯМ ШАКИР
РАМИЕ РАМАДАН ЕМИН
РАМИС АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
РАСИМ ЕСАД МАХМУД
РАФЕТ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
РАФЕТ ХАЛИБРЯМ МЕХМЕД
РАХИМЕ ТАХИР ЮЗЕИР
РАХИМЕ ШАБАН ДУРМУШ
РАХМИ МЮМЮН КАСАБ
РАХМИ НИХАТ РУФАТ
РАШИД БЕКИР МУРАД
РЕВАЗИ РЕМЗИ АБДУРАХМАН
РЕДЖЕБ КАДИР ХАЛИЛ
РЕДЖЕБ МЕХМЕД АХМЕД
РЕДЖЕБ МЕХМЕД МАХМУД
РЕДЖЕБ ХАСАН АХМЕД
РЕЙХАН ИБРЯМ КАДИР
РЕЙХАН РЕДЖЕБ МАХМУД
РЕМЗИ ЛЮТВИЕВ НУРИЕВ
РЕМЗИ РАМАДАН АЛИ
РЕМЗИ САБРИ МЮМЮН
РЕМЗИ ХАЗИМ АХМЕД
РЕМЗИЯ МУРАД МЮМЮН
РЕФИК МЮМЮН ЕМИН
РЕФИК САДУЛА ХАЙРУЛА
РЕФИКА ФЕРАД ХАДЖИОСМАН
РЕШИДЕ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
РЕШИДЕ ЕШРЕФОВА АРНАУДОВА
РЕШИДЕ ШАБАН ДУРМУШ
РИДВАН АХМЕД ЕМИН
РОЗА ЗЛАТЕВА АРНАУДОВА
РОСИЦА ОГНЯНОВА МИНЧЕВА
РУЖДИ АХМЕД ХАЛИБРЯМ
РУЖДИ ЮСЕИН КАСИМ
РУКИЕ АХМЕД МЕХМЕД
РУМЕН ШИНКОВ АСЕНОВ
РУМЯНА МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
РУФАТ МЮМЮНОВ САЛИЧАУШЕВ
РУШЕН ЮСЕИНОВ ТАХИРОВ
РЪФКЪ САБРИ МЮМЮН
РЮСТЕМ ОРХАН РЮСТЕМ
САБАХАТИН МЕХМЕД ШУКРИ
САБИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
САБИНА СТЕФАНОВА МЕТОДИЕВА
САБРИ ШЕНТЮРК
САБРИ БЕКИР АХМЕД
САБРИ ВЕЛИ ЕМУРЛА
САБРИ САБРИТИН САБРИ
САБРИ ЯШАР ХАЛИБРЯМ
САБРИЕ ШАБАНОВА АХМЕДОВА
САБРИЕ ШАКИР ХАЛИЛ
САБРИТИН САБРИ МЕХМЕД
САБРИЯ МЮМЮН МАХМУД
САВИНА СИЛВИЕВА САНДЕВА
САДИЕ САЛИ САЛИМ
САЛИ БАКИ МЕХМЕД
САЛИ ЕМИН ХОДЖА
САЛИ МАХМУД МАХМУД
САЛИ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД
САЛИ МЮМЮНАЛИ ЮЗЕИР
САЛИ САЛИБРЯМ САЛИМ
САЛИ СЮЛЕЙМАН САЛИМ
САЛИБРЯМ МЕРСИН ЮСЕИН
САЛИБРЯМ МЮМЮН САЛИМ
САЛИБРЯМ ЯШАРОВ ХАЛИБРЯМОВ
САЛИЕ ЮСЕИНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
САЛИМ КЪЙМЕТ МУСТАФА
САЛИМ МЮМЮН САЛИМ
САЛИМ САМИ КАСИМ
САЛИМЕХМЕД МЕХМЕД ЮЗЕИР
САМЕД КЯЗИМ ХАЛИЛ
САМЕТ АЛБАЙРАК
САМЕТ САБРИОГЛУ
САМЕТ КЯМИЛ СЮЛЕЙМАН
САМИ БЕКИР АХМЕД
САМИ ШАБАН ИБРАМ
САМИ ШАКИР МЮМЮН
САНИ ГЮРСЕЛ МЮМЮН
САНИЕ РЮСТЕМ КАСАБ
САШО ЗАХАРИЕВ ХУБЕНОВ
СВЕТЛА РУСАЛИНОВА АНГЕЛОВА
СВЕТЛА СИМЕОНОВА МИНЧЕВА
СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА АСЕНОВА
СВЕТЛАН СМИЛЯНОВ МИНЧЕВ
СВЕТОМИР АСПАРУХОВ МИНЧЕВ
СВЕТОСЛАВ МИНЧЕВ МИНЧЕВ
СВЕТОСЛАВ САБИНОВ АНГЕЛОВ
СЕБАХАТДИН ЮМЕР БЕКИР
СЕБАХАТИН АХМЕД ХАДЖИОСМАН
СЕВГИН КЯМИЛ СЮЛЕЙМАН
СЕВГИН МЮМЮН МАХМУД
СЕВГИНАР АКИФ АХМЕД
СЕВГЮЛ НИЯЗИ ЕРДОГАН
СЕВДА КАРАМФИЛОВА АНТОНОВА
СЕВДА МИНЕВА МИХАЙЛОВА
СЕВДА РАЛИЕВА ПЕХЛИВАНОГЛУ
СЕВДАЛИН КАРАМФИЛОВ АНТОНОВ
СЕВДАН ЕРОЛ САЛИЧАУШ
СЕВДЖАН ДУРМУШАЛИ ТАХИР
СЕВЕРИН АСПАРУХОВ МИНЧЕВ
СЕВЕРИН ФИЛИПОВ ХУБЕНОВ
СЕВЕРИН ЩЕРЕВ МАРИНОВ
СЕВЕРИН ЩЕРЕВ МИЛАНОВ
СЕВЕРИНА СТЕФАНОВА МЕТОДИЕВА
СЕВИЛ СЕВИТИН МЮМЮН
СЕВИМ ЕМИН ХОДЖА
СЕВИНЧ БЕЙСИМ САЛИЧАУШ
СЕВИНЧ САЛИБРЯМ ДУРМУШ
СЕВИТИН РАИФ МЮМЮН
СЕДАТ ДЖЕВДЕТ МУСА
СЕЗАЙ ХЪЛМИ ЮЗЕИР
СЕЗГИН ФАХРИ КАСАБ
СЕЗЕР СЕБАХАТДИН БЕКИР
СЕЗЕР ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ
СЕЙНУР ХАКИФ ЙОЗТЮРК
СЕЛИАТИН ШЕВКЕТ МЮМЮН
СЕЛИМ ЕМИН ХОДЖА
СЕЛИМЕ БЕКИР МУСА
СЕЛИМЕ КАСИМ ЕМИН
СЕЛЯТИН МЕХМЕД ШЮКРИ
СЕЛЯХИТДИН ЕМИН ОСМАН
СЕМРА БАЙРЯМОВА БЕКИР
СЕНАЙ ФЕЙЗУЛА МУСА
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ АЛЕКОВ
СЕРЬОЖА РУСИНОВ ЕМИЛОВ
СИБЕЛ ЧАВУШ
СИБЕЛ ИСМЕТ ЮСЕИН
СИЙКА ЖИВКОВА РАДЕНОВА
СИНЕМ КЕПИР
СИЯ ЖИВКОВА ЙЪЛМАЗ
СОНЯ ОРЛИНОВА ЕМИЛОВА
СОНЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
СТЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАТАНОВА
СТЕЛА НИКОЛАЕВА ХУБЕНОВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ АЛЕКОВ
СТЕФАН РУМЕНОВ ВЕЛЕВ
СТЕФАН СТЕФАНОВ МЕТОДИЕВ
СТЕФКА МИТКОВА ИЛИЕВА
СУНАЙ САЛИ САЛИМ
СУНАЙ СЕЛЯТИН ШЮКРИ
СУРИЕ РАМАДАН ЕМИН
СЪЛЗА МИНЧЕВА СИМОВА
СЮЛЕЙМАН ЯШАР ХАЛИБРЯМ
ТАМАРА СМИЛЯНОВА БЪЧВАРОВА
ТАНЕР НАИМ МУСА
ТАНЕР РУШЕНОВ ЮСЕИНОВ
ТАНЕР САМИ БЕКИР
ТАСИН РУШЕНОВ ЮСЕИНОВ
ТАХИР ТАХИР МЮМЮН
ТАХИРЮМЕР САЛИ ХОДЖА
ТАШКАДЪН ДУРАН АХМЕД
ТЕЗГЮЛ ХИКМЕТ РУФАТ
ТЕЗДЖАН ЙЪЛМАЗ МАХМУД
ТЕЗДЖАН РАМИСОВА АЛЕКСАНДРОВА
ТЕМЕНУГА АНДОНОВА БРАТАНОВА
ТЕФИК САДУЛА ХАЙРУЛА
ТИНКА ШЕНКОВА ЕМИЛОВА
ТИХОМИР БОЯНОВ ХРИСТОВ
ТОМРИС БЕЙТУЛА МАХМУД
ТУНДЖАЙ НАИМ МУСА
ТУНДЖЕР АКИФ ХАЛИЛ
ТУНДЖЕР РАХМИ МЮМЮН
ТУНДЖЕР ШЕВКЕД СЮЛЕЙМАН
ТУРГАЙ ГЮЛИСТАН САЛИМ
ТЮЛАЙ БЕЙТУЛА АХМЕД
ТЮРКИЯН РЕДЖЕБ ТОСЧАЛЪ
ТЮРКЯН ГЮЛИСТАН ЕНВЕРОГЛУ
ТЮРКЯН МЮРЕНОВА МУСОВА
ФАМИЕ АЙХАН МЮМЮН
ФАМИЕ АКИФ МЮМЮН
ФАМИЕ МУСТАФА МЕХМЕД
ФАНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
ФАТМЕ АХМЕД ЧЕТИН
ФАТМЕ МЕХМЕД МУРАД
ФАТМЕ РАМАДАН САЛИМ
ФАТМЕГЮЛ МУСТАФА БАЙРАМАЛИ
ФАХРЕТИН МЕХМЕД АХМЕД
ФАХРИ АБДУРАХМАН ШАКИР
ФАХРИ МЮМЮН КАСАБ
ФАХРИ МЮМЮН МЮМЮН
ФАХРИДИН РАМАДАНОВ ЕМРУЛОВ
ФАХРИЕ КАСИМ РЮСТЕМ
ФАХРИЕ МУСТАФА МЕХМЕД
ФЕЙМЕ ЕМИНОВА СЮЛЕЙМАН
ФЕЙМЕ ЮМЕР МЮМЮН
ФЕРДИ ГЮРСЕЛ ХОДЖА
ФЕРДИ САБРИ ЯШАР
ФЕРДИЕ АХМЕД МЕХМЕД
ФЕРИДЕ БАХТИЯР
ФЕРИДЕ ШЕРИФОВА МАХМУДОВА
ФЕРИЗЕ САЛИ ДУРМУШ
ФЕРХАН РЕМЗИ МЮМЮН
ФЕТИЕ ХАСАН МЮМЮН
ФИДАН БОРАНОВ ЙОРДАНОВ
ФИДАН ГАВРИЛОВ СЪБЕВ
ФИДАН МИТКОВ ИВАНОВ
ФИДАНКА ЕМИЛОВА РАЙЧЕВА
ФИДАНКА РАЙКОВА ЙОРДАНОВА
ФИКРЕТ АХМЕД МУРАД
ФИКРЕТ КЕРИМОВ САИДОВ
ФИКРЕТ КЯЗИМ КАДИР
ФИКРЕТ РУФАТ МЮМЮН
ФИКРЕТ ЮСЕИНОВ САЛИЕВ
ФИКРИ АПТУРАХМАН ШАКИР
ФИКРИЕ ШЕВКЕД ХАЛИБРЯМ
ФИЛИЗ БЕЙТУЛА АХМЕД
ФИЛИП ФИЛИПОВ ХУБЕНОВ
ФИЛИП ЮЛИЯНОВ КОСТОВ
ФИЛЬО ФИЛИПОВ АЛБЕНОВ
ФИНА ФИЛИПОВА АЛБЕНКОВА
ФИРДЕС ЗЕКЕРИЕ МЮМЮН
ФИРДЕС ТАСИМ ХОДЖА
ХАБИБЕ МЕХМЕД КАДИР
ХАБИБЕ САЛИ МЕХМЕД
ХАВИЗЕ АХМЕД САЛИМ
ХАЗЕЛ ЕМИН ОСМАН
ХАЗЕЛ МУРАД ХАЛИБРЯМ
ХАЗЕЛ МУСТАФА ЕМИН
ХАЗЕЛ САМИ ХАЛИЛ
ХАЗЕЛ ХАШИМ ИСА
ХАЙРИЕ АБДУЛМЕДЖИДОВА ВЕЛИЕВА
ХАЙРИЕ ИСМАИЛОВА САЛИЧАУШЕВА
ХАЙРИЕ КАСИМ ДУРМУШ
ХАЙРИЕ МЕХМЕД ЮСЕИН
ХАЙРИЕ СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД
ХАЙРИЕ ЮМЕР ВАТАНСЕВЕР
ХАЛИБРЯМ РАМАДАН АЛИ
ХАЛИЛ ЮЗЕИР ЮЗЕИР
ХАЛИЛ ЯШАР ХАЛИБРЯМ
ХАМИДЕ МУСТАФОВА ЕМУРЛОВА
ХАНИФЕ АПТУЛМЕДЖИТ МЮМЮН
ХАСАН МЮМЮН МЮМЮН
ХАТИДЖЕ БАЙРАМ БАЙРАМАЛИ
ХАТИДЖЕ ОРХАН РЮСТЕМ
ХАТИДЖЕ СЮЛЕЙМАН ЯШАР
ХАТИДЖЕ ЮСЕИН АХМЕД
ХИКМЕТ АКИФ МЕХМЕД
ХИКМЕТ РУФАД МЮМЮН
ХИКМЕТ САЛИМ САЛИМ
ХРИСТИНА ЮЛИЯНОВА МИНЧЕВА
ХУБЕН ХУБЕНОВ ХУБЕНОВ
ХУСНИЕ МУХАМЕД МУСА
ХЪЛМИ АПТУРАХМАН ШАКИР
ХЪЛМИ ХАЛИЛ ЮЗЕИР
ХЪЛМИЯ ЕМРУЛА ЕМРУЛА
ХЮСЕИН ВАТАНСЕВЕР
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
ЧАГДА ЧЕЛИК
ШАБАН ЕМРУЛА ЕМРУЛА
ШАБАН ЕМРУЛА ЕМРУЛА
ШАБАН ИЗЕТ САИД
ШАБАН НАЗИФ ДУРМУШ
ШАБАН САЛИБРЯМ САЛИМ
ШАЗИЕ АБДУРАХМАН ЮСЕИН
ШАЗИЕ МЮМЮН ЮМЕР
ШАКИР НУРИ МЮМЮН
ШАХИНАЗ МЮМЮНАЛИ РАМАДАН
ШЕВКЕД САЛИБРЯМ СЮЛЕЙМАН
ШЕВКЕТ ЕМИН ОСМАН
ШЕВКЕТ МАХМУД МАХМУД
ШЕВКИ ЕМИНОВ МЮМЮНОВ
ШЕНАЙ МУСТАФОВА САЛИЕВА
ШЕНАЙ ОРХАН КАДИР
ШЕНАЙ САБРИТИН ЧЕЛИК
ШЕНГЮЛ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ШЕНГЮЛ САБАХТИН ЯШАР
ШЕНГЮЛ ХИКМЕТ РУФАД
ШЕНГЮЛ ШАБАН ЙЪЛДЪЗ
ШЕНЕР МУСТАФОВ САЛИЕВ
ШЕНКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ШЕНКО АСЕНОВ ЕМИЛОВ
ШЕРИФ КОРКМАЗ
ШЕФИЕ БАЙРАМАЛИ МУСА
ШЕФИКА МЕХМЕД ХАЙРУЛА
ШЕФКЕТ МЮМЮНОВ МУСОВ
ШЕХИДЕ ФЕХИМ ХОДЖА
ШИНКА РАЛИЕВА КОСТОВА
ШИНКО АНТОНОВ МИХАЙЛОВ
ШИРИН МЮМЮН МЮМЮН
ШЮКРИ АБТУЛА АХМЕД
ШЮКРИЕ БАЙРАМАЛИ КАСАБ
ШЮКРИЕ РЕДЖЕБ ХАЙРУЛА
ШЮКРЮ СЬОНМЕЗ
ШЮКРЮ ХАЛИЛ ДУРМУШ
ЮЗДЖАН РАФЕТ МЕХМЕД
ЮЗДЖАН ЯШАР МАХМУД
ЮЗЕИР АХМЕД ХАСАН
ЮЗЕИР МУСТАФОВ АРНАУДОВ
ЮЛИАН РАЛИЕВ КОСТОВ
ЮЛИЯ САШЕВА ТОДОРОВА
ЮЛИЯН ВЕЛИНОВ ХАРИЗАНОВ
ЮЛИЯН ДИМОВ ФИЛИПОВ
ЮЛИЯН РУСЕВ ТЕРЗИЕВ
ЮЛИЯН ФИЛИПОВ КОСТОВ
ЮМЕР РАФЕТ МЕХМЕД
ЮМЮ МЮМЮН СЮЛЕЙМАН
ЮМЮГЮЛ НЕЖДЕТ МЕХМЕД
ЮРКИЕ АЛИЕВА ДУРМУШЕВА
ЮРКИЕ ЕМРУЛА МЮМЮН
ЮРКИЕ РАМАДАН САЛИМ
ЮСЕИН САМИЕВ АХМЕДОВ
ЮСЕИН ЮЗДЖАН ЮСЕИН
ЮСУФ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЯКУБ ИСМЕТ МЕХМЕД
ЯШАР ШЕРИФ РАМАДАН
КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(За публикуване на интернет страницата на общината)
за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.
(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 09 - КЪРДЖАЛИЙСКИ ОБЩИНА: АРДИНО
КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ №009
адрес на избирателна секция: ................................
----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя
----------------------------------------------------
АДЕМ МЕРСИН ЮЗЕИР
АДЕМ ХАЛИМ АЛИ
АЙГЮЛ ФАХРИТИН АХМЕД
АЙДЪН БЕЙСИМ ХАЛИБРЯМ
АЙДЪН ХЮСНЮ ЮСУФ
АЙЛИН ШАБАН САЛИ
АЙЛИН ЮКСЕЛ АЛИ
АЙЛЯ АХМЕД АХМЕД
АЙНУР АХМЕДОВ ШАБАНОВ
АЙНУРЕ ШАБАН БАЙРЯМ
АЙСЕЛ МЮМЮНАЛИ МЮМЮН
АЙСЕЛ РАМАДАН ХАШИМ
АЙСЕЛ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
АЙСЕЛ САЛИ МЮМЮН
АЙСЕЛ ЮСЕИН МЕХМЕД
АЙТЕН АЛИ ШАБАН
АЙТЕН ХАЛИМ МАХМУД
АЙШЕ БАЙРЯМ САЛИ
АЙШЕ ЮСЕИН МЕХМЕД
АЙШЕГЮЛ АЛИ ШЕРИФ
АЙШЕГЮЛ АПТУРАХИМ МУСТАФА
АЙШЕМАН РАМАДАН ХАЛИБРЯМ
АЛБЕНА АСЕНОВА АРАС
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ПЕНЕВ
АЛИ САДУЛА МЕХМЕД
АЛИ САЛИМ МАХМУД
АЛИ ШЕРИФОВ АЛИЕВ
АЛИ ЮКСЕЛ АЛИ
АЛТАЙ АПТУРАХИМ АПТУРА‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития