A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

КАКВО ЩЕ ОБСЪЖДАТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИНа основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Ардино, област Кърджали, на 20 МАЙ 2010 г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на общината при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на решение за кандидатстване пред Министерството на финансите по ОП „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ: Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” с проект „Модерното управление на човешките ресурси в община Ардино - гаранция за ефективно изпълнение на политиките в здравеопазването и образованието”.
2. Приемане на програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебна 2010/2011 година.
3. Преобразуване на общински училища и утвърждаване структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебна 2010/2011 година.
4. Актуализиране на списъка със „Защитени училища” на територията на община Ардино за учебна 2010/2011 година.
5. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.
6. Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти - частна общинска собственост, намиращи се на територията на община Ардино.
7. Одобряване на доклад за оценка, изготвена от лицензиран оценител на имот - частна общинска собственост.
8. Промяна в режима на собственост на общински недвижим имот от публична в частна общинска собственост.
9. Одобряване на изменение на ПУП, кв.11 по ПУП на с. Диамандово, община Ардино, област Кърджали.
10. Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ, кв. 24 по ПУП на с. Бял извор, община Ардино.
11. Изменение на УПИ VІІІ, кв.11 по ПУП на град Ардино и отреждане на терен за обръщало.
12. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.
13. Приемане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на автобусни линии в община Ардино по утвърдени транспортни схеми.
14. Приемане на решение за създаване на Обществен съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 1 от ПМС № 53 от 01.04.2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, приет с ПМС № 243 от 1998 година.
15. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.
16. Приемане на Общинска програма по енергийна ефективност.
17. Информация за дейността на кметство Падина.
18. Информация за дейността на кметство Светулка.
19. Информация за дейността на кметство Богатино.

Председател: Айдън СЕРКАН‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/