A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Кметът инж. Изет Шабан: Образованието е основен приоритет за община АрдиноКметът инж. Изет Шабан: Образованието е основен приоритет за община Ардино

Общински съвет – Ардино, проведе предпоследното си редовно заседание за настоящата година. Предложеният дневен ред включваше 14 точки. В началото с едноминутно мълчание бе  почетена паметта на Почетният гражданин и Бащата на тениса в Ардино Решат Айдън, който почина в Истанбул на 74-годишна възраст.

Общинските съветници упълномощиха кмета на община Ардино инж. Изет Шабан да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 97 620 лв., обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” за проект „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино”, сключен между Община Ардино, СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“ и ДФ „Земеделие“.

Общинският съвет прие единодушно с 26 гласа „за“ Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ардино. В него обширно е представен състоянието на образователната система на територията на общината.

Кметът инж. Изет Шабан заяви, че образованието е основен приоритет за община Ардино. Той отбеляза, че общинското ръководство ще продължава да се грижи за запазване на всички училища на територията на общината, както и за изграждане на модерна учебна база.

Местните парламентаристи дадоха съгласие Община Ардино да кандидатства с  проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID – 19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Подкрепиха и идеята на кмета на общината инж. Изет Шабан за кандидатстване с проектно предложение пред Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по проект „Красива България“, мярка М02  „Подобряване на социалната инфраструктура“ за ремонтни дейности в ДГ „Слънце“.

С друго свое решение общинските съветници приеха Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2021 година.  

  

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития