A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан подписа договор за реконструкция на градския стадион „Юнак“Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан подписа договор за реконструкция на градския стадион „Юнак“

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан подписа поредния спечелен договор с държавен фонд „Земеделие“  на стойност 280 057 лв. за проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градския стадион в град Ардино“.  Финансовата помощ се предоставя по процедура BG06RDNP001-19.028 „МИГ Ардино - Джебел по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел““  чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на проекта е насърчаване на социалното приобщаване, подобряване качеството на живот в община Ардино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на условия за спорт на открито. Предвижда се ремонт на трибуните и покриване на част от тях, възстановяване на терена и благоустрояване на територията на стадиона. За целта се предвиждат монтаж на метална козирка над част от трибуните, покрита със сандвич панели и на скамейки от дървесно-полимерни материали. Полагане на нова армирана бетонова настилка по трибуни. Изграждане на бетонова рампа за достъп до трибуните за осигуряване на достъпна среда. Полагане на нова тревна настилка за футболното игрище.  Нови метални навеси за резервни скамейки. Предвидено е още възстановяване на съществуващото игрище за плажен волейбол. Боядисване на съществуващата ажурна ограда, металния парапет, отделящ трибуните от игрището и гимнастическите уреди. Ще се оформи главния подход към стадиона чрез входна арка и нови портални врати. Ще се изгради поливна система на футболния терен.

Срокът за изпълнение на проекта е 36  месеца.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития