A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Кметът на Община Ардино подписа Договор с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проект за реконструкция и рехабилитация на общински пътищаКметът на Община Ардино подписа Договор с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проект за реконструкция и рехабилитация на общински пътища

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан подписа Договор с Държавен фонд „Земеделие” за получаване на финансова подкрепа относно реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на град Ардино и общински път KRZ 2007, преминаващ през землището на село Ленище“.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, предоставена от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е 2 933 695 лв. Средствата се предоставят по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Кметът Изет Шабан заяви, че основната цел на проекта е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в община Ардино. „Чрез подобряване на част от пътната инфраструктура ще се постигне както съхраняването на малките населени места, така и ще се осигури поддържането на образователните услуги, и осигуряването на работни места. Подобрената свързаност ще предостави възможност за развитие на икономиката в селския район, създаване на по-добра среда за живот и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване“, каза още Изет Шабан. Той уточни, че  проектът включва основен ремонт на общински път Ардино – квартал „Пеперудите“, преминаващ през землището на гр. Ардино , както и основен ремонт на общински път Ардино - Кобиляне - Ленище, преминаващ през землището на село Ленище.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/