A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

КМЕТЪТ РЕСМИ МУРАД ОТЧЕТЕ 5-ТА ГОДИНА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО СИКМЕТЪТ РЕСМИ МУРАД ОТЧЕТЕ 5-ТА ГОДИНА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО СИРезултатите от дейността на общинската управа през 5-та година от управлението си отчете пред гражданите на Ардино кметът на общината Ресми Мурад. „Постигнатото до момента е резултат от съвместната ни екипна работа с Общинския съвет, с народните представители от ПП ДПС. Благодарение на общите ни усилия, за този кратък период успяхме да реализираме не малка част от заложените в управленската ми програма проекти и идеи, а друга част са в процес на разработване и предстои също да бъдат реализирани. Водещи правила в дейността на общинската администрация, подчиняващи се на трите основни принципа отговорност, публичност и прозрачност, са: работа за благото на хората, създаване на условия за по-добър живот, осигуряване на предпоставки за добър инвестиционен климат в общината” - отбеляза градоначалникът в експозето си. Той оценъчно хроникира дейностите на отделите и звената към общинската администрация.

РАВНОСМЕТКАТА ИЛИ ИЗВАДКИ ОТ КМЕТСКИЯ ОТЧЕТ

Изпълнение на поименния списък за капиталови разходи за 2012 г.:
● Реконструкция на улици в град Ардино, Брезен, Бял извор, Голобрад, Гърбище, Китница, Ленище, Седларци, Сухово, Русалско, Чубрика - на обща стойност 326 433 лв.
● Възстановяване на тротоари, асфалтова настилка и изкърпване на единични дупки в населените места на територията на общината - на обща стойност 145 068 лв.
● Изграждане и основен ремонт на местни пътища в Ардино, Боровица, Гарване, Жълтуша, Млечино, Падина, Синчец, Срънско, Сухово, Хромица, Ябълковец - на обща стойност 204 537 лв.
● Благоустрояване на общински пазар - 18 875 лв.
● Изграждане на подпорна стена на ул. „Ф. Запрянов” - 37 412 лв.
● Изместване на ел.провод и изграждане на водопровод в местността „Хармана” - Ардино и изграждане на водопровод Голобрад - Сухово - 32 000 лв.
● Ремонт на обредни домове в Горно Прахово и Синчец - 17 700 лв.
● Строително-ремонтни работи в ПГ „Хр. Смирненски” и МБАЛ - Ардино - 3 0021 лв.
● Капиталова субсидия за ремонт на МБАЛ - Ардино - 100 000 лв.
● Съфинансиране на проекти - 134 393 лв.
● Закупуване на машини, съоръжения и стопански инвентар - 59 887 лв.
През годината общината има одобрени по линия на СБ - 134 741.00 лева за изграждане на подпорна стена и тръбен водосток на пътя за с. Русалско и 210 432.00 лв. за изграждане на подпорна стена на ул. „М. Палаузов” - Ардино.
По извънбюджетна сметка за ОП „Човешки ресурси” са постъпили средства в размер на 1 022 х. лв., с които са разплатени разходи по проектите „Алтернативи” (52 лични асистенти), „Нов избор - Развитие и реализация” (367 работници), „Подкрепа за заетост” (72 работници) и „Грижа за качествен живот в общността” (35 социални асистенти и домашни помощници).
По извънбюджетна сметка за ОП „Регионално развитие” има постъпления в размер на 344 065 лв. за разплащане на обект „Укрепване на бреговете на р. Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения”. Към момента строителството на обекта е приключило, като една част от разходите по проекта в размер на 327 088 лв. чакат възстановяване от МРРБ, а друга част в размер на 311 891 лв. за финансиране от фонд ФЛАГ.
От Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” има трансфери в размер на 110 198 лв., които представляват възстановени разходи по вече приключили обекти, финансирани по ПРСР.
Неразплатените разходи на община Ардино към момента са в размер на 580 х. лв., от които в просрочие са 148 х. лв.


През периода 23.11.2011 - 30.11.201 г. намеренията на общината бяха насочени основно към подобряване на техническата и социална инфраструктура, за което се подготвиха и внесоха редица проекти по различни национални програми и програми, финансирани от ЕС.
Реализирани проекти:
1. Проект „Превръщане на община Ардино в атрактивна за инвестиции териториална единица, чрез обновяване на градската среда” на стойност 605 298 лв.
2. Проект „Рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади и зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение на територията на община Ардино” на стойност 528 464 лв.
3. Проект „Да опазим природата, за да опази тя нашите деца” на стойност 9 949, 76 лв.
4. Проект „Осигуряване на добри битови условия за възрастни хора с увреждания в Дневен център - Ардино” на стойност 15 000 лв.
5. Проект „Грижа за качествен живот в общността” на стойност 131 844, 13 лв.
6. Проект „Обществена трапезария” на стойност 7 150 лв.
7. Проект „Път до претоварна станция от км 0+000 до км 0+293 / отклонение от път с. Светулка - с. Ахрянско при км 0+450” на стойност 219 693, 88 лв.
8. Проект „Нов избор - развитие и реализация”, с продължителност 9 месеца. Осигури се заетост и доходи на 90 безработни лица - градинари и озеленители.
Проекти в процес на реализация:
1. Проект „Укрепване на бреговете на р. Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения” на стойност 1 034 782, 61 лв.
2. Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване” на стойност 782 579, 60 лв.
3. Проект „Стратегия за местно развитие за територията на община Ардино” на стойност 3 898 023, 52 лв.
4. Проект „По Дяволския мост- към райските пътеки в Ардино” на стойност 3 421 721, 32 лв.
5. Проект по приемна грижа „И аз имам семейство” на Агенция за социално подпомагане, който обхваща 82 общини, сред които е и община Ардино.
6. Проект „Нов избор - развитие и реализация”, с продължителност 12 месеца. Осигури се заетост и доходи на 134 безработни лица.
7. Проект „Подкрепа за заетост”, с продължителност 12 месеца. Осигурява се заетост и доходи на 72 безработни лица.
8. Проект „Ново начало”, с продължителност 6 месеца. Осигурява се заетост и доходи на 7 стажанти.
9. Проект „Повишаване енергийната ефективност на здравната инфраструктура на територията на община Ардино” на стойност 141 688, 62 лв.
10. Проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино” на стойност 2 345 830 лв.
11. Проект „Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации - Неделино и Ардино”. Водеща организация по проекта е община Неделино, партньор - община Ардино.
12. Проект „Обществена трапезария” - обхванати са 50 бенефициенти за период от един месец.
13. Проект „Център за услуги в домашна среда в община Ардино” на стойност 239 934 лв.
14. Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” на стойност 5 864 902 лв.
15. Проект „Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино” на стойност 4 738 532 лв.
16. Проект „Подобряване на средата за живот в община Ардино чрез разработване на интегриран план за обновяване на гр. Ардино, с. Горно Прахово, с. Брезен, с. Чубрика, с. Млечино” на стойност 966 448 лв.
Внесени проекти за одобрение:
1. Проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на народно читалище „Родопска искра” - Ардино” на стойност 52 189,95 евро.
2. Проект „Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на БКС - Ардино” на стойност 72 449,62 евро.
3. Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински МП Долно Прахово - Левци - Богатино - част от общински път с KRZ3021 /KRZ1008, п.к. Брезен - Долно Прахово/ Млечино - мах. Левци” на стойност 239 965, 38 лв.
4. Проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино- с. Млечино” на стойност 199 393, 87 лв.
5. Проект „Благоустрояване на прилежащ терен зад сградата на Общинска администрация- Ардино като паркова зона включваща и площадка за обществени дейности” на стойност 249 740, 00 лв.
6. Проект „Родопската дъга Минерални бани - Черноочене - Ардино - магията на чудодейната вода, мегалитите и Дяволския мост” на стойност 483 676, 80 лв. Водещта организация по проекта е община Минерални бани, а партньори са община Ардино и община Черноочене.
7. Проект „Предприемачество без граници” на стойност 199 861, 44 лв. Община Ардино участва като партньор на Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“, Астрономически клуб „ВЕГА” - Кърджали и бизнес инкубатора в Корк, Ирландия.
8. Проект „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийната ефективност в административна сграда на община Ардино” на стойност 197 106, 00 лв.
9. Проект „Компетентна и мотивирана общинска администрация в услуга на гражданите” на стойност 89 916, 80 лв.
Приоритет в общинската дейност е и социалното обслужване на населението. Организирахме и успешно прилагаме следните социални услуги: Защитено жилище, Дневен център за възрастни с увреждания, Центъра за обществена подкрепа.
Независимо от постигнатите резултати, в по-голямата част на територията на общината все още качеството на жизнената среда не е на необходимото равнище. Това най-вече се отнася за населените места в северната и южната периферни части на общината.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития