A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ В ГОРСКИ И ПОЛСКИ МАСИВИ ПРЕЗ ПРОЛЕТНОТО ЗАСУШАВАНЕ- Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, ту палки и др.).

        - Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

           -  Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!

           - Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.

           - Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

            - Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

            - Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.

          - Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето.

         - Повишена пожарна опасност крие небрежното пушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци.

         - Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места.

          - Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване.

           - Подгответе тупалки - от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.

       - Разчистването от сухи клони и др. на горски участъци трябва да става чрез извозване на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

        - При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката - възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вас зависи техният живот чрез своевременното подаване на точно съобщение за пожар от най-близкото място с мобилна и телефонна връзка.

       - Ако запалването е в начална фаза с пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен. Ако сте в група, един от вас трябва да съобщи за възникналия пожар, а останалите - да обединят усилията си за локализиране на запалването до пристигането на органите за пожарна безопасност и защита на населението и гасаческите групи, сформирани от кметовете на населените места за участие в гасенето на горски пожари.

       - В условия на пожар пазете дрехите си от запалване особено, ако са от изкуствена материя, и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи и др. тъкани.

         - При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане - в посока, обратна на вятъра или по дерета с вода.

           - След като избегнете опасността лично за себе си, не бива да ви напуска мисълта по най-бързия начин да подадете съобщение за забелязания от вас пожар - на тел. 112.

             - Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.


 


ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ "ПБЗН"- КЪРДЖАЛИ
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/