A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АРДИНОЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

О Б Я В Я В А
Прием на заявления за кандидатстване в срок от 16.04.2012 г. до 15.06.2012 година. вкл. по мерките:


121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,

311 Разнообразяване към неземеделски дейности”,

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”,

321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”,

322 Обновяване и развитие на селата

към Стратегия за местно развитие 2010-2015

По- подробна информация може да намерите на Интернет страницата на Сдружението


www.mig-ardino.bg /раздел “Мерки”/ или раздел "Документи"в офиса, находящ се в гр.Ардино, ул.”Пирин”№20


ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ  НА ПРОЕКТИ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/