A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

МИГ АРДИНО-ДЖЕБЕЛ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩМИГ АРДИНО-ДЖЕБЕЛ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩПредседателят на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино - Джебел“ инж. Изет Шабан подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и собственика на „Раян“ ООД от Джебел Радко Пашов за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.027-мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Бенефициент по мярката „Раян “ кандидатства с проектно предложение - „Оборудване за модернизиране на кравеферма с телчарник, с. Вълкович“, която след изпълнение на заложените в проектното предложение дейности ще получи субсидия в размер на 83 677.30 лв. със съфинансиране от страна на кандидата с 55 784.87 лв. Очакваме да сключим още договори по тази мярка и с останалите одобрени бенефициенти“, уточни инж.Изет Шабан.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/