A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НА 31 ЯНУАРИ ( ПОНЕДЕЛНИК ) ЗАСЕДАВАТ СТАРЕЙШИНИТЕНА 31 ЯНУАРИ ( ПОНЕДЕЛНИК ) ЗАСЕДАВАТ СТАРЕЙШИНИТЕПървото за 2011 година заседание на Общински съвет - Ардино ще се проведе в общинската заседателна зала на 31 януари (понеделник).

В проекта за дневен ред са включени общо 19 точки.
Очаква се общинските съветници да обсъдят и приемат решения по първите три внесени докладни записки от общинския кмет Ресми Мурад, формулирани като:

● Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Ардино (2007-2011).
● Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2010 г.
● Приемане на общинския бюджет за 2011 г.
Предложените за разглеждане точки 4 и 8 от дневния ред се отнасят за упълномощаване на кмета на общината за сключване на договор за възлагане на управлението на МБАЛ - Ардино по §1 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.200 г. за управление на лечебните заведения и теглене на кредити от държавния бюджет или от банки за реализилане на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” и Програма за развитие на селските райони.
Обществен интерес представляват точките 5, 6 и 7 - предложения на общинския кмет за финансиране на инвестиционни обекти. Очакванията са, че Ардинският общински съвет ще обсъди и приеме съответното решение за кандидатстване на Община Ардино:
● пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие”, с проект „По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино”;
● по мярка 01 - „Подобряване на градската среда” по проект „Красива България” за обект „Благоустрояване на паркинг за сградата на община Ардино, УПИ - I, квартал 25”;
● по мярка 01 - „Подобряване на градската среда” по проект „Красива България” за обект „Благоустрояване на централен парк в град Ардино, УПИ - I, квартал 12”.
Местният законодателен орган ще се произнесе и по рутинни въпроси (т. 9 - 13 и 19), като:
● Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.
● Определяне на броя, вида и местонахождението на жилищата - общинска собственост.
● Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти - частна общинска собственост.
● Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител, както и определяне на процедура за продажба.
● Удължаване срока на договор за наем на нежилищно помещение, частна общинска собственост.
Предвидено е да се обсъдят и приемат Общинска стратегия за развитие на социалните услуги, Общинска програма-календар за развитие на детско-юношеския, училищния и масов спорт през 2011 година.
Следващите три точки (16 - 18) от дневния ред, които ще бъдат дебатирани по време на заседанието, са посветени на важни въпроси за:
● Актуализиране размера на таксата за битови отпадъци и приемане на план-сметка за дейностите по управление на битовите отпадъци през 2011 г.
● Изменение и допълнение на Общинска наредба за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги на територията на общината.
● Изменение и допълнение на Общинска наредба за определяне размера на местните данъци.

Уважаеми съграждани,

Припомняме Ви, че заседанията на общинския съвет са открити за гражданството. Вие сте в правото си да се изказвате, да отправяте питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/