A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НАШИТЕ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИНАШИТЕ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИУважаеми съграждани,

От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се провежда 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Веднъж на 10 години се събира цялостна информация за планиране на по-доброто бъдеще.
Съобщаваме Ви окончателно утвърдените контролни райони, преброителни участъци, преброителите и контрольорите, които заедно с Вас ще осъществят Преброяване `2011 в община Ардино, както следва:

Код на нас. място
Населено място
КР
ПУ
Преброител
Контрольор
Име, презиме, фамилия
Име, презиме, фамилия

00062

С.АВРАМОВО

031

1

Исмет Исмаил Мустафа

Нурхан Гюнеров Чобанов

00607

ГР.АРДИНО

001

1

Севда Митева Бодурова

Гюлзаде Халибрямова Хамзова

00607

ГР.АРДИНО

001

2

Сабрие Емин Исмаил

Гюлзаде Халибрямова Хамзова

00607

ГР.АРДИНО

001

3

Асен Митков Узунов

Гюлзаде Халибрямова Хамзова

00607

ГР.АРДИНО

001

4

Мариана Миткова Коджаманова

Гюлзаде Халибрямова Хамзова

00607

ГР.АРДИНО

002

1

Сабахатин Меджидов Карабашев

Исмет Дурмушев Ибрямов

00607

ГР.АРДИНО

002

2

Гюлфер Байрамали Хасан

Исмет Дурмушев Ибрямов

00607

ГР.АРДИНО

002

3

Тюмай Мустафова Халидова

Исмет Дурмушев Ибрямов

00607

ГР.АРДИНО

002

4

Евелина Радославова Миткова

Исмет Дурмушев Ибрямов

00607

ГР.АРДИНО

002

5

Нилгюн Неждет Юмерова

Исмет Дурмушев Ибрямов

00607

ГР.АРДИНО

003

1

Васвие Велиева Исмаилова

Севинч Тефикова Алиева

00607

ГР.АРДИНО

003

2

Стефан Максимов Димитров

Севинч Тефикова Алиева

00607

ГР.АРДИНО

003

3

Мюмюн Мюмюн Халил

Севинч Тефикова Алиева

00607

ГР.АРДИНО

003

4

Велислава Миланова Косова

Севинч Тефикова Алиева

00607

ГР.АРДИНО

003

5

Бейсим Селямиев Дурмушев

Севинч Тефикова Алиева

00607

ГР.АРДИНО

004

1

Айля Шахинова Билезерова

Хайрие Нуриева Халидова

00607

ГР.АРДИНО

004

2

Сафие Фикрет Исмаил

Хайрие Нуриева Халидова

00607

ГР.АРДИНО

004

3

Лиляна Любенова Кехайова

Хайрие Нуриева Халидова

00607

ГР.АРДИНО

005

1

Либуша Симеонова Цветкова

 

00864

С.АХРЯНСКО

006

1

Сунай Юзджан Билезер

Сузан Хасан Вели

02991

С.БАШЕВО

007

1

Байрам Мехмед Халил

Роза Александрова Соколова

04248

С.БИСТРОГЛЕД

027

1

Сабрие Реджебова Делиахмедова

Сузан Хасан Вели

07747

С.БЯЛ ИЗВОР

011

1

Силвия К. Карамфилова

Албена Райчева Хаджиева

07747

С.БЯЛ ИЗВОР

011

2

Нафие Юсеин Солак

Албена Райчева Хаджиева

07747

С.БЯЛ ИЗВОР

011

3

Елмаз Иляз Юмер

Валя Николова Харлова

07747

С.БЯЛ ИЗВОР

011

4

Севгюл Рафет Османли

Валя Николова Харлова

07747

С.БЯЛ ИЗВОР

011

5

Орхан Сабри Зеки

Фатме Ахмед Хаджисаид

07747

С.БЯЛ ИЗВОР

011

6

Гергана Илиева Димитрова

Фатме Ахмед Хаджисаид

07747

С.БЯЛ ИЗВОР

011

7

Гюлфизе Исмаил Караибрям

Фатме Ахмед Хаджисаид

07747

С.БЯЛ ИЗВОР

011

8

Биргюл Турсун Хасан

Мюмюн Рахим Джила

 

С.БЯЛ ИЗВОР

011

9

Гьонюл Сабри Кафеджи

Мюмюн Рахим Джила

07925

С.БОГАТИНО

008

1

Севгин Мюмюн Махмуд

Магдалена Юриева Емилова

15607

С.ГОЛОБРАД

012

1

Тунджай Мюмюн Вели

Иван Симеонов Павлов

16910

С.ГОРНО ПРАХОВО

013

1

Сехер Февзи Ахмед

Екатерина Радославова Карабова

16910

С.ГОРНО ПРАХОВО

013

2

Гьокчен Фехим Байрямова

Екатерина Радославова Карабова

16910

С.ГОРНО ПРАХОВО

013

3

Къймет Иляз Шакир

Екатерина Радославова Карабова

18321

С.ГЪРБИЩЕ

015

1

Осман Кязим Мухарем

Бирсен Бехчетова Мюмюнова

18544

С.ГЛАВНИК

043

1

Селвие Сабри Гюлджю

Мариана Тончева Иванова

21806

С.ДОЙРАНЦИ

053

1

Исмет Исмаил Мустафа

Нурхан Гюнеров Чобанов

22784

С.ДОЛНО ПРАХОВО

017

1

Халиме Сафет Ахмед

Албена Райчева Хаджиева

24788

С.ДЯДОВЦИ

019

1

Реджеб Бекиров Еминов

Нефизе Авни Садулова

24880

С.ДЕДИНО

050

1

Бахрие Рафет Садула

Албена Райчева Хаджиева

27543

С.ЕНЬОВЧЕ

020

1

Елена Наскова Даскалова

Мариана Тончева Иванова

29605

С.ЖЪЛТУША

021

1

Мариана Ангелова Храмова

Владимир Алексиев Хаджиев

29605

С.ЖЪЛТУША

021

2

Лиляна Венкова Карамфилова

Владимир Алексиев Хаджиев

29605

С.ЖЪЛТУША

021

3

Емилия Христова Георгиева

Владимир Алексиев Хаджиев

29605

С.ЖЪЛТУША

021

4

Софка Асенова Кехайова

Владимир Алексиев Хаджиев

29605

С.ЖЪЛТУША

021

5

Добринка Асенова Янкова

Мариана Тончева Иванова

29605

С.ЖЪЛТУША

021

6

Виктория Евгениевна Димитрова

Мариана Тончева Иванова

32946

С.ИСКРА

052

1

Небибе Хашим Юзеир

Сюлбие Хазим Али

37085

С.КИТНИЦА

022

1

Исмет Исмаил Мустафа

Мюхрибан Хакиф Шакир

39952

С.КРОЯЧЕВО

023

1

Юмюгюл Алиева Юсеинова

Нефизе Авни Садулова

43164

С.ЛАТИНКА

024

1

Исмет Исмаил Мустафа

Месут Мустафов Хайрулов

43270

С.ЛЕНИЩЕ

025

1

Фехим Рахимов Халилов

Бирсен Бехчетова Мюмюнова

44584

С.ЛЮБИНО

026

1

Исмет Исмаил Мустафа

Месут Мустафов Хайрулов

44896

С.ЛЕВЦИ

046

1

Гюлтен Ташдурмуш Ахмед

Магдалена Юриева Емилова

46156

С.МАК

049

1

Осман Кязим Мухарем

Бирсен Бехчетова Мюмюнова

47809

С.ТЕМЕНУГА

038

1

Осман Кязим Мухарем

Бирсен Бехчетова Мюмюнова

48756

С.МЛЕЧИНО

028

1

Гюнер Шюкри Мюмюн

Сюлбие Хазим Али

48756

С.МЛЕЧИНО

028

2

Невин Селяхтин Ахмед

Сюлбие Хазим Али

49401

С.МУСЕВО

036

1

Пламен Радославов Митков

Месут Мустафов Хайрулов

54260

С.РИБАРЦИ

059

1

Тунджай Мюмюн Вели

Иван Симеонов Павлов

55124

С.ПАДИНА

029

1

Кристина Ангелова Семерджиева

Десислава Щилянова Узунова

55124

С.ПАДИНА

029

2

Камелия Златкова Карамфилова

Десислава Щилянова Узунова

55124

С.ПАДИНА

029

3

Алина Асенова Семерджиева

Десислава Щилянова Узунова

55124

С.ПАДИНА

029

4

Елза Веселинова Аргирова

Десислава Щилянова Узунова

55124

С.ПАДИНА

029

5

Десислава Асенова Узунова

Десислава Щилянова Узунова

55525

С.ПАСПАЛ

057

1

Пламен Радославов Митков

Месут Мустафов Хайрулов

55912

С.ПЕСНОПОЙ

054

1

Исмет Исмаил Мустафа

Нурхан Гюнеров Чобанов

58013

С.ПРАВДОЛЮБ

030

1

Емине Хасанова Еминова

Нефизе Авни Садулова

62894

С.РОДОПСКО

045

1

Сунай Юзджан Билезер

Сузан Хасан Вели

63402

С.РУСАЛСКО

055

1

Исмет Исмаил Мустафа

Нурхан Гюнеров Чобанов

65646

С.СВЕТУЛКА

032

1

Сабрие Реджебова Делиахмедова

Сузан Хасан Вели

66562

С.СИНЧЕЦ

034

1

Мустафа Хълми Мустафа

Месут Рафет Али

68240

С.СПОЛУКА

056

1

Исмет Исмаил Мустафа

Нурхан Гюнеров Чобанов

68597

С.СРЪНСКО

035

1

Детелина Миткова Калеканова

Фатме Ахмед Хаджисаид

69122

С.СТАР ЧИТАК

048

1

Хикмет Рахим Топчу

Мюхрибан Хакиф Шакир

69518

С.СТОЯНОВО

058

1

Пламен Радославов Митков

Месут Мустафов Хайрулов

70319

С.СУХОВО

037

1

Хикмет Рахим Топчу

Иван Симеонов Павлов

70771

С.СЕДЛАРЦИ

033

1

Евгения Асенова Койнарчева

Мюмюн Рахим Джила

73732

С.ТЪРНОСЛИВКА

039

1

Джемал Реджеб Сали

Сузан Хасан Вели

73897

С.ТЪРНА

051

1

Бахрие Рафет Садула

Роза Александрова Соколова

77116

С.БРЕЗЕН

010

1

Назми Фейзулах Ахмед

Мюхрибан Хакиф Шакир

77116

С.БРЕЗЕН

010

2

Сабри Емин Мюмюн

Мюхрибан Хакиф Шакир

77487

С.ХРОМИЦА

040

1

Гюлтен Ташдурмуш Ахмед

Магдалена Юриева Емилова

80176

С.БОРОВИЦА

009

1

Силвия Иванова Георгиева

Мюхрибан Хакиф Шакир

80176

С.БОРОВИЦА

009

2

Хикмет Рахим Топчу

Мюхрибан Хакиф Шакир

80964

С.ЧЕРНИГОВО

018

1

Халиме Сафет Ахмед

Роза Александрова Соколова

81596

С.ЧУБРИКА

041

1

Месут Рафет Али

Месут Рафет Али

81921

С.ЧЕРВЕНА СКАЛА

047

1

Гюлдане Халидова Муса

Магдалена Юриева Емилова

87059

С.ЯБЪЛКОВЕЦ

042

1

Мюзейен ЗюлкефСюлейман

Месут Рафет Али


Инж. Кемал АЛИЕВ,
председател на Общинската преброителна комисия - Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/