A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НОВА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИТЕ ХОРАОбщинският съвет в Ардино прие нова програма за оптимизиране на младежките дейности в периода 2008-2009 година и прилагането на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общината. Основната идея на Програмата е да се създадат условия за развитие, усъвършенстване и стимулиране на младежките дейности в рамките на община Ардино. С новата програма ще се създадат възможности за въздействие в сфери, в които се популяризират човешките права, насърчава се междуетническата толерантност и диалога, развитие на съзнание за солидарност, равнопоставеност и толерантност между половете.
Целта е:
- Включване на младите в обществения живот, стимулиране на младежки инициативи и създаване на предпоставки за сформиране на нови младежки организации.
- Повишаване ролята на младите хора за формиране на гражданско общество в съответствие с принципите на Европейската харта и пълноценното им участие в политическия и икономически живот.
- Изграждане на активно партньорство между младежките организации, местната власт и бизнеса.
- Популяризиране на програмите за реализиране на младежки проекти на европейско ниво.
- Подкрепа на дейности, осмислящи свободното време на младите хора, като откриване, насърчаване и подпомагане на талантливи младежи на територията на община Ардино.
- Насърчаване на обществено полезна младежка дейност.
- Организационно и финансово подпомагане на младежки проекти и изяви във всички области на културата, науката и спорта.
- Екологичното възпитание и култура на младите хора, превенции на негативни зависимости, като алкохол, наркотици, тютюнопушене, полово предавани болести и други.
- Подобряване на материалната база за реализиране на младежки дейности и изграждане на младежки клубове и консултантски служби.


Гюнер ШЮКРИ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/