A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

О Б Я В АСДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "- АРДИНО о б я в я в а
прием на заявления по Стратегия за местно развитие
2010 - 2015 г., както следва:

● ПЪРВИ ПРИЕМ на заявления за кандидатстване
по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
в срок до 23 ноември 2012 г. вкл.

● ВТОРИ ПРИЕМ на заявления за кандидатстване
в срок до 23 ноември 2012 г. вкл. по мерките:
121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,
123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”.

По-подробна информация можете да получите от:
Звено за администриране на проекти в гр. Ардино, ул. „Пирин” № 20, или Интернет страницата на Сдружението -
www.mig-ardino.bg (Раздел Мерки)


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява лидер‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития