A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

О Б Я В АЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.


Уважаеми бенефициенти,


Във връзка със забавянето на подготовката на проектни предложения от страна на частни и публични бенефициенти, установено при провеждането на консултации от страна на членовете на ЗАП, с Решение на УС от 05.06.2012г. и със Заповеди от 05.06.2012г. на изпълнителния директор се удължава до 17.00 часа на 16.07.2012 година /понеделник/ включително срока на прием на заявления за кандидатстване по реда на Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по следните мерки:


121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,

311 Разнообразяване към неземеделски дейности”,

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

322 „Обновяване и развитие на селата


От ЗАП към СНЦ „МИГ – Ардино”‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/