A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

О Б Я В А
З А П О В Е Д

№ 249

гр.Ардино, 30.05.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП),

О Б Я В Я В А М

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ” НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” – АРДИНО.
І. Кратко описание на длъжността:
Ръководителят на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” - Ардино планира, организира и ръководи дейността на „Центъра”, подпомага кмета на общината при осъществяване на държавната и общинската политика в областта на социалните услуги и социализирането на хора в неравностойно положение и отговаря за цялостната административно - управленска и финансова дейност на социалното заведение, като пази и утвърждава общественото доверие в институцията, при спазване на следните принципи: почтеност прозрачност, безпристрастност, отчетност и в служба на обществен интерес.
Длъжностната характеристика на длъжността ръководител на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” се предоставя на кандидатите, за да се запознаят с нея, при подаване на документите.

ІІ.1. Изисквания за заемане на длъжността:

- да е български гражданин;
- да е навършило пълнолетие;
- да не е поставено под запрещение;
- да не е осъждано за умишлено престъпление, да не е лишено от правото да упражнява професията си и да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на ползвателите на услуги в „Центъра”.
- да няма наложено дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
- Да има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен на висшето образование "бакалавър" или "магистър".
- Да има придобита професионална квалификация "социални дейности" или правоспособност, която позволява да се изпълнява длъжността, за която се провежда конкурса.

ІІ.2.Минимални изискания, установени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията:
- Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – висше - бакалавър
- Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 3 години
ІІ.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Да притежава умения да планира, организира и контролира собствената си работа; да работи в екип; способност да общува с гражданите и представителите на институциите при спазване на принципите на лоялност, коректност, прецизност и отговорност.
ІІ.4.Минималният размер на основната заплата за длъжността установен с акт на Министерския съвет е 343 /триста и четиридесет и три/ лева, а максималният размер е 730 /седемстотин и тридесет/ лева. Индивидуалният размер на основната месечна заплата на постъпващите в съответната администрация, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г., се определя до размера на средната основна месечна заплата, изчислена въз основа на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за длъжността.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурсите:
ІІІ.1. Конкурсът за заемане на дъжността ръководител на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” - Ардино се провеждат в три етапа:
ІІІ.1.1. Допускане по документи. Писмата до недопуснатите до конкурс кандидати, със съображенията за отказа, както и писмата до допуснатите кандидати с посочената дата, час на започване и място за провеждане на конкурса, кандидатите ще получат лично срещу подпис от 04 до 06 юли 2012 г. в деловодството на общинската администрация, където са подали заявление за участие в конкурсната процедура.
ІІІ.1.2. Защита на проектопрограма и намерения за развитие на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” – Ардино.
ІІІ.1.3. Интервю.
ІІІ.2. Защитата на проектопрограмата за развитие на институцията е с продължителност до 1 (един) астрономически час, провежда се в залата на съветника в сградата на общинската администрация.
ІІІ.3. До интервю се допускат онези кандидати, които при оценяването на проектопрограмата по т.ІІІ.1.2. са получили не по-малко от половината от максималния брой точки. Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто. Кандидатите ще получат уведомителните писма лично срещу подпис в деловодството на общинската администрация, където са подали заявление за участие в конкурсната процедура.
ІІІ.4. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:
ІІІ.4.1. компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове, свързани със заеманата длъжност.
ІІІ.4.2. управленска компетентност, свързана със способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване.
ІІІ.4.3. организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи.

ІІІ.4.4. комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

ІV.Необходими документи за участие в конкурса:
1.Писмено заявление за участие в конкурса ( по образец).
2.Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност /по образец/.
3.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.
4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5.Автобиография CV.
6.Копие от документи за допълнителни квалификации или владеене на чужд език.

Образци на Заявлението за участие в конкурса по т.1 и Декларация по т.2 се получават всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа от деловодството на общинска администрация Ардино до 03 юли 2012 г.

ІV.Място и срок на подаване на документите:
Документите се подават в Деловодството на общинска администрация Ардино, ул. “Бели брези”, № 31 до 17.00 часа на 03 юли 2012 г. ( включително). При подаване на документите кандидатите да се запознаят с длъжностната характеристика и да се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в т.ІІ.1.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на таблото в сградата на общинска администрация - Ардино на адрес: гр.Ардино, ул.”Бели брези” № 31, Общинска администрация-Ардино.

Препис от настоящата заповед да бъде връчена на инж.Кемал Мюмюнов Алиев – Секретар на общината за сведение и изпълнение.


РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино

ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №249‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/