A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

О Б Я В Л Е Н И ЕОбщинска администрация - Ардино, на основание чл. 10 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 217 от 30.04.2010 г. на кмета на община Ардино,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Старши вътрешен одитор” в Общинска администрация - Ардино при следните изисквания:

І. Изисквания за заемане на длъжността

1. Установените в чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител.
2. Минимални изискания, установени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията: вид образование - бакалавър; професионален опит - 2 години; ранг - V-ти младши.
3. Специфични изисквания за заемане на длъжността: предпочитана специалност, по която е придобито образованието - финансов контрол и счетоводство; сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор; най-малко 1 година стаж в областта на вътрешния одит; познаване на законодателството, свързано с дейността по вътрешен одит.
4. Допълнителни умения и квалификации: притежаване на компютърни умения - Word, Excel, Internet; способност да съхранява професионалната си независимост; опазване на информация, станала му известна при изпълнение на служебните си ангажименти; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултати; умение за точно формулиране на поставените въпроси.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса

1. Решаване на тест.
2. Интервю.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители (по образец) .
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност (по образец).
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, правоспособност, копие от сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.
4. Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж за установяване на професионален опит.
5. Копие от документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е придобил ранг като държавен служител.
6. Автобиография (СV)
7. Копия от други документи по преценка на кандидата.
Образци на Заявлението за участие в конкурса по т. 1 и Декларация по т. 2 се получават всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа от деловодството на първия етаж на общинска администрация в Ардино.

ІV. Основни задължения

Длъжността „Старши вътрешен одитор” в Общинска администрация - Ардино е свързана с:
1. Осъществяване на дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в местната администрация, включително средства на Европейския съюз.
2. Планиране, извършване и докладване на одитни ангажименти за даване на увереност. 3. Участие при извършване на одитни ангажименти за консултиране.
4. Подпомагане със становища, съвети и други форми на съдействие от страна на вътрешните одитори в дирекцията; изготвяне на становища, докладни записки във връзка с дейността на дирекцията.

V. Минимален размер на основната заплата

Минималният размер на основната заплата за длъжността установен с акт на Министерския съвет е 335 (триста тритдесет и пет) лева, а максималният - 531 (петстотин тридесет и един) лева. Индивидуалният размер на основната месечна заплата на постъпващите в съответната администрация, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПМС №46/26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, се определя до размера на средната основна месечна заплата, изчислена въз основа на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за длъжността.

VІ. Място и срок на подаване на документите

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в 14-дневен срок, считано от датата на публикуването на обявата за провеждане на конкурса в деловодството на общинска администрация, гр.Ардино, ул. „Бели брези” № 31.
При подаване на документите кандидатите да се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

VІІ. Място и дата на провеждане на конкурса

Общинска администрация, гр. Ардино, ул. „Бели брези” № 31, ет. 2, (зала на съветника);
08 юни 2010 г. ( вторник).
Копие от Заповедта за обявяване на конкурса, списъците на кандидатите и всички съобщения във връзка с конкурса се поставят на табло за обяви в сградата общинска администрация и се публикуват в Интернет страницата на общината.

Ресми МУРАД
Кмет на община Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/