A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

О Б Я В Л Е Н И ЕНа основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Решение № 383 от 30.03.2011 г. на Общински съвет - Ардино, област Кърджали,
обявявам конкурс
за управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД - Ардино.
ОБЕКТ НА КОНКУРСА
Възлагане на управлението на МБАЛ - „Ардино” ЕООД за срок от три години.
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
● Проверка на съответствието на предоставените документи с предварително обявените условия.
● Оценка на програма за развитие и управление на дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
● Провеждане на събеседване с кандидатите.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
● Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „Магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.
● Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист. Притежаващите образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.
● Да отговарят на условията за управител по Търговския закон и Закона за лечебните заведения;
● Да не са осъдени на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
● Заявление за участие в конкурса.
● Автобиография.
● Копие от диплома за завършено образование по посочените специалности.
● Удостоверение за квалификация по „Здравен мениджмънт” за лекарите, съответно за стоматолозите, отговарящи на изискванията на § 3 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
● Копие от диплома за придобита основна специалност за лекарите, съответно на стоматолозите.
● Копие от трудова книжка, удостоверяващи наличието на изисквания трудов стаж.
● Свидетелство за съдимост.
● Програма за развитие и управление дейността на лечебното заведение за тригодишния период.
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното постъпване в деловодството на общината до 17.00 часа на тридесет и петия ден след публикацията на обявата. Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите да се счита първия работен ден след упоменатия срок.
Програмата за развитие се представя в отделен запечатан плик.
МЯСТО И СРОК, В КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ
Всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на документите в Общинска администрация - Ардино.
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
От 10.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на документите в заседателната зала на общината.
Общински съвет - Ардино, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, утвърди структура на 5-членна комисия за организиране и провеждане на конкурс за управител на Ардинското лечебно заведение, при следната схема: Председател - зам.-кмет на община Ардино; Секретар - представител на РЗИ - Кърджали; Членове: представител на РЗОК - Кърджали, юристконсулт на общината и председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС - Ардино.
На кандидатите за участие в конкурса ще бъде предоставян проект на договор за възлагане на управлението на МБАЛ - Ардино.
РЕСМИ МУРАД
Кмет на Община Ардино

_________________
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АРДИНО
6750 гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. ++3651 42 38, факс ++3651 45 68, e-mail: ardino@abv.bg‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/