A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНА АРДИНО ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”ОБЩИНА АРДИНО ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”Агенция за социално подпомагане (АСП)в партньорство с 82 общини реализира проект „И аз имам семейство” по операция „Приеми ме” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той се осъществява в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Проектът се изпълнява и на територията на община Ардино.

Екип по приемна грижа вече е създаден в Ардино, който ще подбира и утвърждава кандидатите за приемни родители.Те ще преминат обучение, провеждано от експерти на Агенцията за социално подпомагане, с опит по закрила на детето. Така отглежданите в специализирани институции деца и тези, за които има риск от изоставяне, ще бъдат настанявани в алтернативна семейна среда. Там ще имат по-добри условия за пълноценно развитие.Специфични цели на проекта

● Децентрализиране на услугата „Приемна грижа“ и разгръщането и на общинско ниво.

● Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.

● Разширяване на възможностите за развитие на приемна грижа, чрез нарастване на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга.

● Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа“ - доброволна, професионална и заместваща.

Какво представлява приемната грижа?

● Приемната грижа е мярка за закрила, регламентирана със закон. Тя позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат поставени в условията на семейство. Целта е децата да бъдат отгледани в семейство и така да получат максимално добра грижа и възможност за развитие.

● Приемната грижа е по-добър вариант за детето, отколкото настаняване в институция. Това са ситуации, в които биологичните родители са живи и могат да се грижат за децата си, но поради някакво стечение на обстоятелствата в момента нямат възможност да сторят това. Причината често пъти е тежко заболяване на родителите, криза в семейството. Приемната грижа е подходяща и за деца, които нямат друг начин да опознаят семейните взаимоотношения. Обикновено това са деца, които трайно са отглеждани от институция.

Видове приемна грижа

● Доброволна приемна грижа – сключва се договор с утвърдено приемно семейство, преминало базово обучение. Семейството получава месечна издръжка,която е в зависимост от годините на детето и еднократни помощи.

● Професионална приемна грижа - сключва се договор с единия родител от приемното семейство, преминало базово обучение и допълнителна квалификация за възпитание и отглеждане на деца.

Професионалния приемен родител получава трудово възнаграждение и месечна издръжка, както и еднократни помощи за нуждите на настаненото дете. Професионалните приемни семейства получават месечна заплата:

● За отглеждане на едно дете 130% от минималната работна заплата - 351 лв.

● За отглеждане на две деца 140% от минималната работна заплата - 378 лв.

● За отглеждане на повече деца 150% от минималната работна заплата - 405 лв.

Професионалната приемна грижа може да помогне и на много хора, останали без работа, защото се разглежда и като алтернативна форма на трудова заетост.

Средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства:

● За дете от 0 до 3 г. -  4 х ГМД - 260 лв.

● За дете от 3 до 14 г. - 3,5 х ГМД - 227.50 лв.

● За дете от 14 до 18 г., а ако учи - до 20 г. - 4 х ГМД 260 лв.

● За дете с увреждане, настанено в приемно семейство - добавка от 1,2 х ГМД - 78 лв.

Настаняването в приемни семейства може да бъде:

● Краткосрочно - предприема се за срок до една година, с цел подкрепа на родителите.

● Дългосрочно - предприема се в случаите, когато опитите да бъде предоставена сигурна семейна среда на детето (реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване) са завършили с неуспех в рамките на краткосрочното настаняване.

● Спешно - когато съществува непосредствена заплаха за живота и здравето на детето, изпаднало в бедствена ситуация.

● Заместваща приемна грижа - се предоставя на дете за кратък период от време с цел подкрепа на приемното семейство или семейството на роднини и близки за осигуряване на отдих.

Кои са децата нуждаещи се от приемно семейство?

● Тези, които имат биологични семейства, но нямат възможност да ги отглеждат пълноценно.

● Деца, чиито родители са починали.

● Деца, чиито родители са с отнети или ограничени родителски права.

● Деца, изоставени от родителите в специализиран социален дом.

● Деца, които са били жертва на насилие и оставането им в собствен дом е опасно за тях.

Какво означава да си приемен родител?

● Да приемеш в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание.

● Да партнираш с много хора - социални работници, учители, психолози, както и с биологичните родители на детето.

● Да притежаваш лични качества за полагане на приемна грижа

● Да осигуряваш добри възможности за отглеждане на детето.

● Да си сигурен в решението си.

● Да приемеш детето такова каквото е.

● Да се въоръжиш с много обич и търпение.

Всеки, който има място в дома и сърцето си, може да приюти дете в нужда.

Ардинският екип по приемна грижа изцяло е на ваше разположение.

Координати за връзка:

гр. Ардино, ул. Чинар № 4 - сграда на Защитено жилище; тел. 0889 390 506 или e-mail: priemi_me@abv.bg


_____________________________________________________________________


ПРОЕКТ G051PO001-5.2.11-С0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/