A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНА АРДИНО С ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИЯ ПАРКОБЩИНА АРДИНО С ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИЯ ПАРККметът на община Ардино инж. Изет Шабан подписа поредния административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент по мярката е Община Ардино. Финансовата помощ в размер на 195 502 лв. се предоставя по процедура BG06RDNP001-19.028-SI „МИГ Ардино - Джебел подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за реализиране на проект „Обновяване на парк за широко обществено ползване в град Ардино“. Проектът предвижда промяна, доразвиване на алейната мрежа и полагане на настилка от нови тротоарни плочи, оформяне на алейна мрежа, плочници и цветни площи с градински бордюри, разширяване и обновяване на детската площадка, изграждане на площадка за скейтборд, обновяване на зоната около паметната плоча чрез нови алеи, плочници, площи с декоративна растителност, реконструкция на подпорните стени и нова каменна облицовка, изграждане на ажурна ограда покрай река Ардинска, поливна система и парково осветление. Реализирането на проекта ще допринесе за развитието на площите за широко обществено ползване. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/