A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНА АРДИНО СЪС 7 СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМИОсвен за финансово обезпечаване на дейността на администрацията през изтеклата година усилията бяха насочени основно към подобряване на техническата и социалната инфраструктура. За целта бяха подготвени и внесени редица проекти по различни национални програми и такива финансирани от Европейския съюз. Седем са спечелените от община Ардино проекти през изтеклата 2010 г. по тези програми, като два са изцяло приключени, а останалите пет са в процес на изпълнение, каза кметът на общината Ресми Мурад.
Приключен е проектът „Подобряване на сградния фонд на образователни институции на територията на община Ардино” на стойност 812 000 лв. Той е по оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4,1 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”. Вторият приключен проект е „Придобиване на умения и постигане на обществена активност от потенциална местна инициативна група в община Ардино” по Програмата за развитие на селските райони, ос -4 „ЛИДЕР” на стойност 92 206.
В момента тече изпълнението на проект „Превръщане на община Ардино” в атрактивна за инвестиции теротариална единица, чрез обновяване на градската среда”, също по Програмата за развитие на селските райони. Неговата стойност е 605 298 лева, поясни градоначалникът Ресми Мурад. Другият ни проект в реализация по същата програма е „Рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади и зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение на територията на община Ардино” на стойност 528 464 лева.
Останалите три проекта имат социална насоченост – „Грижа за качествен живот в общността” е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като стойността му е 131 844 лева. Проект „Обществена трапезария” е финансиран от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП и отпуснатите средства са в размер на 7 1590 лева.
Община Ардино реализира и партньорски проект с Агенцията за социално подпомагане „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ, където целевите средства са 186 377 лева лева.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/