A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНАТА БЕЗ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯНа основа изготвена през 2006 година оздравителна програма на община Ардино Министерство на финансите й преведе целеви трансфер в размер на 150 хил. лева. Средствата бяха отразени в местните дейности по съответните функции, групи и дейности, по които бяха натрупани просрочени задължения за 2006 година.
В края на 2006 година бяха преизпълнени част от мерките по програмата. Продължава изпълнението на останалите мерки, които включват постоянен ежемесечен контрол по спазването на лимитите за разход на електроенергия, вода, телефонни разговори и горива.
На практика общината въведе тази мярка още през 2002 година, съобщава кмета Айдън Серкан. Всички разходи на Общинска администрация стават след предварителното им съгласуване с финансовия контрольор в общината. С цел намаляване на разходите по отопление в административните сгради, кметствата и учебните заведения на всички отоплителни инсталации са монтирани разходоизмервателни уреди, с което се свежда до минимум евентуални злоупотреби с течни горива.
През тази година продължава да се работи върху намаляване на разходите за трудови възнаграждения и осигуровки, чрез намаляване на щатната и нещатна численост на персонала, което ще продължи до края на календарната година. По отношение на мярката за ограничаване разходите за горива за автомобилите не се забелязва особен ефект, поради повишаване цените на горивата, както и спиране от производство на по-евтиния бензин А-92.
Явно нашата оздравителната програма е изиграла своята положителна роля, тъй като община Ардино приключи 2006 година без просрочени задължения, а размерът на неразплатените разходи бе сведен до минимум, обобщава Айдън Серкан.

От в-к „Ардински глас”‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/