A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общинска администрация-Ардино обявява конкурс за длъжността старши вътрешен одиторОбщинска администрация – Ардино

на основание чл. 10 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 162 от 09.05.2007 г. на кмета на община Ардино,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на длъжността старши вътрешен одитор
в общинска администрация – Ардино

С минимален размер на основната работна заплата за длъжността - 250 (двеста и петдесет) лева.

І. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Установените в чл.7, ал.1 от закона за държавния служител:
2.Минимални изискания, установени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията:
- вид образование - бакалавър;
- професионален опит - 2 години;
- ранг - V-ти младши.
3. Специфични изисквания за заемане на длъжността/предпочитана специалност , по която е придобито образованието- финасов контрол и
счетоводство, компютърни умения.

ІІ.Начин на провеждане на теста:
1.Писмена разработка на тема “ Вътрешен одит в публичния сектор и стандарти за вътрешен одит в публичния сектор.”
2.Интервю.

ІІІ.Необходими документи за участие в конкурса:
1.Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /по образец/ .
2.Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност /по образец/.
3.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.
4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5.Копие от документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е придобил ранг като държавен служител.
6.Автобиография СV
Образци на Заявлението за участие в конкурса по т.1 и Декларация по т.2 се получават всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа от деловодството на първия етаж на общинска администрация Ардино.

ІV.Място и срок на подаване на документите:
Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в деловодството на общинска администрация-Ардино в четиринадесет дневен срок, считано от датата напубликуването на обявата за провеждане на конкурса.
При подаване на документите кандидатите да се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото в сградата на общинска администрация-Ардино на адрес: гр.Ардино, ул.”Бели брези” № 31, Общинска администрация-Ардино.
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: АЙДЪН СЕРКАН‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/