A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНОП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 21.11.2012 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ – Ардино” по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Подобряване на противопожарната инфраструктура и опазване на горския фонд на територията на община Ардино”.
2.Осигуряване на съфинансиране на проект „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийната ефективност в административната сграда на община Ардино”, внесен в Националния Доверителен Екофонд в рамките на Национална схема за зелени инвестиции с вх.№ 202/11.10.2012 г.
3.Кандидатстване на община Ардино с проект „Побратимяването – споделяне на опит и знания за устойчиво европейско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
4.Извършване на вътрешни компенсирани промени между отделните обекти в рамките на определени средства за капиталови разходи за 2012 година.
5.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения.
6.Отдаване под наем на общински нежилищни помещения, части от имот публична общинска собственост, находящ се в сградата на ПГ „Хр.Смирненски” гр.Ардино.
7.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землището на община Ардино.
8.Откриване на процедура за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землището на община Ардино.
9.Отдаване под наем на земеделски земи /ниви и ливади/ от Общински поземлен фонд през 2012 г.
10. Отдаване под наем на земеделски земи /пасища и мери/ от Общински поземлен фонд през 2012 г.
11.Промяна в режима на собственост на общински недвижим имот от публична в частна общинска собственост.
12.Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
13.Информация за дейността на ТП ДГС „Ардино”.
14.Информация от МБАЛ „Ардино” за финансовото състояние на лечебното заведение.
15.Актуализация на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
16.Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Ардино.
17.Създаване на Временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс на общинския съвет.
18.Разглеждане на молби от граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития