A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общински съвет - Ардино прие бюджетната прогноза за периода 2025 – 2027Общински съвет - Ардино прие бюджетната прогноза за периода 2025 – 2027

Общинският съвет в Ардино проведе поредното си редовно заседание. В дневния ред бяха включени 15 докладни записки.

Съветниците приеха бюджетната прогноза за периода 2025 – 2027 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ардино. Одобриха трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.

Общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Изет Шабан за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди за реализация на инвестиционен проект: „Кабинков лифт за транспортен и туристически достъп от землище на с. Стар Читак до късноантична и средновековна крепост при устието на река Боровица в землището на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали с консервация, реставрация, адаптация и социализация на културно археологическа ценност с охранителна зона, с изграждане на техническа и туристическа инфраструктура, обществени обслужващи дейности, път, улица и паркинг“.

Общинският съвет утвърди единодушно структурата на училищата, детските заведения и Центъра за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) – ОДК и транспортната схема за учебната 2024/2025 година в община Ардино. Приеха докладите за осъществените дейности на читалищата за 2023 година.

В друга точка от дневният ред общинските съветници приеха общинска програма за закрила на детето за 2024 година. Взеха и решение за участие и членство на община Ардино в Националното сдружение „Народно щастие“ с представител зам.-кметът Наско Кичуков.

Разгледани и приети бяха докладни записки, свързани с разпореждане с имоти – общинска и частна собственост.

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/