A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АРДИНОП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 07.07.2010 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто -

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Отчет за дейността на Общински съвет – Ардино за периода юли 2009 – май 2010 година.
2.Финансов отчет за дейността на МБАЛ „Ардино” ЕООД гр.Ардино за 2009 година.
3.Приемане на решение за кандидатстване пред Министерството на земеделието и храните по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с проект „Подобряване на достъпа на населението от селските райони до спортни услуги в с.Бял Извор, община Ардино чрез изграждане на център за отдих, свободно време и спорт, реконструкция и модернизация на стадион, изграждане на мултифункционално игрище „Диамандово” и изграждане на тенис кортове”.
4.Приемане на решение за кандидатстване пред Министерството на земеделието и храните по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с проект „Интегриран проект за водоснабдяване на група населени места в община Ардино – село Горно Прахово, село Долно Прахово, село Чернигово, село Търна, дело Дедино, село Млечино, село Боровица, село Сухово, село Голобрад”.
5.Приемане на решение за кандидатстване пред Министерството на земеделието и храните по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с проект „Подобряване на социално-битовите условия за населението в с.Жълтуша, община Ардино чрез изграждане на улична канализационна мрежа за битови отпадни води.
6.Приемане на решение за кандидатстване пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие” с проект „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения”.
7.Актуализиране на списъка със „средищни училища” на територията на община Ардино за учебната 2010/2011 година.
8.Одобряване на изменение на частичната регулация на мах. „Чолаковска”, с.Бял Извор, община Ардино, област Кърджали.
9.Одобряване на изменение на устройствения план на с.Брезен, община Ардино, засягащо кв.3 по ПУП на селото.
10.Одобряване на изменение на устройствения план на с.Боровица, засягащо кв.2 по плана на селото.
11.Промяна в режима на собственост на общински недвижим имот от публична в частна общинска собственост, намиращ се в с.Ленище, община Ардино.
12.Изменение и допълнение на Решение № 419/17.09.2003 г. и Решение № 43/27.02.2004 г. на ОбС – Ардино.
13.Учредяване право на ползване върху общински имот за нуждите на Джамийско настоятелство Диамандово.
14.Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в община Ардино
15.Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
16.Приемане на решение за отдаване под наем на общинско нежилищно помещение, част от имот публична общинска собственост, находящо се в сградата на Младежки дом с.Боровица, община Ардино.
17.Удължаване на срока на договор за отдаване под наем на терен за срок от една година, считано от 01.07.2010 година.
18.Разглеждане на молби от граждани.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: А. Серкан‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/