A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНОП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 19.12.2012 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Ардино.
2.Информация за дейността на Държавно горско стопанство „Ардино”.
3.Отчет за дейността на Общински съвет – Ардино за периода ноември 2011 – ноември 2012 година.
4.Приемане на решение за кандидатстване на община Ардино по Мярка 01-„Подобряване на градската среда” по Проект „Красива България” за обект „Обновяване на обществени сгради и сгради с религиозно значение на територията на община Ардино.
5.Изменение и допълнение на Наредбата на Общинския съвет за определяне размера на местните данъци и на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
6.Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
7.Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино.
8.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост, находящи се в община Ардино, област Кърджали.
9.Отдаване под наем общински нежилищни помещения, части от имот публична общинска собственост, находящи се на територията на община Ардино.
10.Удължаване срока на договор за наем на общински нежилищни помещения.
11.Удължаване срока на договори за наем на общински поземлен имот и помещение, общинска собственост.
12.Удължаване на срока на договорите за отдаване под наем на терени за срок от една година, считано от 01.01.2013 г.
13.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землищата на територията на община Ардино.
14.Откриване на процедура за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землището на община Ардино.
15.Отдаване под наем чрез търг на земеделски земи /ниви и ливади/ от Общинския поземлен фонд през 2012-2013 година.
16.Приемане на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Ардино.
17.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2013 година.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития