A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общинският съвет в Ардино одобри разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023 годинаОбщинският съвет в Ардино одобри разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023 година

Общински съвет - Ардино одобри единодушно внесеното от кмета на общината инж. Изет Шабан предложение за разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи за тази година в размер на 2 750 800 лева. Средствата са предвидени по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи. Това се случи по време днешното редовно заседание на местния парламент. Председателят му Сезгин Байрям подложи на гласуване проекто-дневния ред от 21 основни точки. 

Местният законодателен орган подкрепи единодушно предложението на кмета на общината инж. Изет Шабан за кандидатстване с проект „Повишаване на енергийната ефективност и подобряване на социалните услуги в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“,  в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ и в „Център за обществена подкрепа““ в град Ардино по процедура „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, делегирана от държавата дейност“, инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ по компонент 2 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, делегирана от държавата дейност“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Общинските съветници приеха годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Ардино за периода 2022-2028 г. На заседанието бе представен и годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на Плана за интегрирано развитие на община Ардино 2021 – 2027 г. Приети бяха докладите за осъществените дейности на читалищата за 2022 година. Съветниците одобриха и експертните оценки за определяне стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/