A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общинският съвет в Ардино прие годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на общинатаОбщинският съвет в Ардино прие годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на общината

Общинският съвет в Ардино прие годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ардино за третата година от мандат 2019-2023 г. Отчетът бе внесен от кмета на общината инж. Изет Шабан. Това стана на първата редовна сесия за годината на местния парламент. В проекта за дневен ред бяха включени шестнадесет точки.

В представения отчет за 2022 г., кметът инж. Изет Шабан изтъква, че с всички извършени инфраструктурни и социални дейности през годините, които не спират и към настоящия момент, община Ардино все повече започва да придобива европейски вид. Общината не спира да проучва и работи усилено за реализиране на бъдещи проекти. Има идеи да превърне Ардино в прекрасно място за живот.

Инж. Изет Шабан изказа огромното си удовлетворение от работата на служителите на общинската администрация и Общинския съвет и ги поздрави за професионалната им и екипна работа. Подчерта, че през отчетения период между кмета на общината и Общинския съвет е имало много добро взаимодействие. На заседанията на  Общинския съвет са обсъждани и приемани решения, свързани с изпълнението на бюджета на общината, актуализиране на местни данъци и такси, кандидатстване с инвестиционни проекти по Оперативните програми на Европейския съюз, управлението на Общинската собственост, водоснабдяването и благоустрояването на населените места, поддържането на изградената общинска пътна мрежа, отдаването на общински земи под наем, приемане на ПУП и други.

В хода на сесията общинските съветници подкрепиха идеята на кмета на общината инж. Изет Шабан за кандидатстване с проектно предложение пред Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по Проект „Красива България“ за 2023 г., мярка М02- „Подобряване на социалната инфраструктура“ за ремонт на ДГ „Слънце“.

Местните парламентаристи приеха годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имотите –общинска собственост,

Програма и Календар за развитието на Физическото възпитание и спорта през 2023 година и отчетът за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в община Ардино.

 

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/