A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общинският съвет в Ардино прие информация за текущото изпълнение на Бюджета през първото полугодиеОбщинският съвет в Ардино прие информация за текущото изпълнение на Бюджета през първото полугодие

Общински съвет - Ардино проведе своето редовно заседание. Дневният ред включваше 17 докладни записки. Общинските съветници разгледаха и единодушно приеха информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на годината.

Местните парламентаристи упълномощиха кметът на общината инж. Изет Шабан да издаде заповед за възлагане предоставянето на патронажни грижи чрез общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда“, като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/, във връзка с удължаване с 6 месеца на проект „Патронажна грижа + в община Ардино“, договор № BG05M9ОР001- 6.002-0034-С01, посредством процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОР001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. С реализирането си проекта осигурява продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги  в домовете на лицата, които са най-застрашени от коронавируса, както и подкрепа  за адаптиране на социалните услуги за  адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата и дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на  КОВИД 19.

Съветниците одобриха предложението на кмета на общината инж. Изет Шабан за извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2022 година.

Общинският съвет определи втората седмица от съответната година за организиране и провеждане на „Дни на Ардино“ и „Фестивал на чистите храни от Родопите“ под мотото „Ръка за ръка за Ардино“, които да залегнат трайно в календарния годишен план за културните прояви в общината.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/