A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общинският съвет в Ардино проведе юлското си заседаниеОбщинският съвет в Ардино проведе юлското си заседание

Общински съвет – Ардино одобри единодушно предложението на кмета на общината инж. Изет Шабан за определяне на Археологическа недвижима  културна ценност „Късноантична и средновековна крепост“ при устието на р. Боровица, землището на с. Дойранци за обект от първостепенно общинско значение за опазване, представяне и осигуряване на достъп.

Решението беше взето на редовното юлското редовно заседание на местния парламент. Дневният му ред включваше 18 докладни записки.

Общинските съветници дадоха още съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.

Местните парламентаристи приеха също актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ. Одобриха експертни оценки за определяне стойността на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.

Общинският съвет взе и решение да предоставя за безвъзмездно стопанисване и управление на общински имот в землището на град Ардино, местността „Кошчулар дере“ за нуждите на Ловно-рибарско дружество „Белите брези“ за срок от 10 години.

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/