A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В АРДИНОНа 21 януари 2011 г. (петък) от 10 часа в гр. Ардино в заседателната зала на общината ще се проведе еднодневно задължително обучение на преброители, контрольори и резерви, одобрени за Преброяване на населението и жилищния фонд в община Ардино. Експерти от Териториално статистическо бюро - Кърджали и Национален статически институт ще разяснят задълженията на преброителите и контрольорите от града, кметствата и населените места. Работната среща ще продължи с практически занимания, посветени на конкретни въпроси като попълване на преброителните карти и други.
Oт лицата, наети като преброители и контрольори в Преброяване 2011 се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения законов срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния участък.
Ако одобрените за редовни участници не присъстват по време на целия семинар, ще бъдат заменени с резервите. С обучените ще се сключи граждански договор, с което ще се считат за назначени участници в Преброяване 2011.
За първи път преброяването по Интернет ще се извършва чрез попълване на електронен формуляр от 0.00 ч. на 1 февруари и до 24 ч. на 9 февруари 2011 г., а от 8 ч. на 10 февруари до 20 ч. на 28 февруари преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата.

Инж. Кемал АЛИЕВ
Председател на Общинска преброителна комисия - Ардино


СПИСЪК
на одобрените преброители, контрольори и резервни преброители
за Преброяване на населението и жилищния фонд в община Ардино:

Айля Шахинова Билезерова- преброител
Албена Райчева Хаджиева- контрольор
Алина Асенова Семерджиева- преброител
Асен Митков Узунов- преброител
Байрам Мехмед Халил - преброител
Бахрие Рафет Садулла- преброител
Бейсим Селямиев Дурмушев- преброител
Биргюл Турсун Хасан- преброител
Бирсен Бехчетова Мюмюнова- контрольор
Валя Николова Харлова- преброител
Васвие Велиева Исмаилова- преброител
Велислава Миланова Косова- преброител
Виктория Евгениевна Димитрова- преброител
Владимир Алексиев Хаджиев- контрольор
Гергана Илиева Димитрова- преброител
Гьокчен Фехим Байрямова- преброител
Гьонюл Сабри Кафеджи- преброител
Гюлдане Халидова Муса- преброител
Гюлзаде Халибрямова Хамзова- контрольор
Гюлтен Ташдурмуш Ахмед- преброител
Гюлфер Байрамали Хасан- преброител
Гюлфизе Исмаил Караибрям- преброител
Гюнер Шюкри Мюмюн - преброител
Десислава Асенова Узунова- преброител
Десислава Щилянова Узунова контрольор-
Детелина Миткова Калеканова- преброител
Джемал Реджеб Сали- преброител
Добринка Асенова Янкова- преброител
Евгения Асенова Койнарчева- преброител
Евелина Радославова Миткова- резервен преброител
Екатерина Радославова Карабова- контрольор
Елена Наскова Даскалова- преброител
Елза Веселинова Аргирова- преброител
Елмаз Иляз Юмер- преброител
Емилия Кирилова Газенова- контрольор
Емилия Христова Георгиева- преброител
Емине Хасанова Еминова- преброител
Златка Райчева Гроздева- резервен преброител
Иван Симеонов Павлов- контрольор
Исмет Дурмушев Ибрямов- контрольор
Исмет Исмаил Мустафа- преброител
Камелия Златкова Карамфилова- преброител
Кристина Ангелова Семерджиева- преброител
Къймет Иляз Шакир- преброител
Лиляна Венкова Карамфилова- преброител
Лиляна Любенова Кехейова- преброител
Магдалена Юриева Емилова- резервен преброител
Мариана Ангелова Храмова- преброител
Мариана Миткова Коджаманова- преброител
Мариана Ташева Узунова- резервен преброител
Мариана Тончева Иванова- контрольор
Мария Кирилова Цакова- преброител
Месут Мустафов Хайрулов- контрольор
Месут Рафет Али- преброител
Милка Райчева Бойкова- резервен преброител
Мустафа Хълми Мустафа- преброител
Мюзейен Зюлкеф Сюлейман- преброител
Мюмюн Мюмюн Халил- преброител
Мюмюн Рахим Джила- контрольор
Мюхрибан Хакиф Шакир- контрольор
Назми Фейзулах Ахмед- преброител
Нафие Юсеин Солак- преброител
Небибе Хашим Юзеир - преброител
Невин Селяхтин Ахмед- преброител
Нефизе Авни Садула - контрольор
Нефизе Авни Садулова- контрольор
Нилгюн Неждет Юмерова- преброител
Нурхан Гюнеров Чобанов- контрольор
Орхан Сабри Зеки- преброител
Осман Кязим Мухарем - преброител
Пламен Радославов Митков- преброител
Реджеб Бекиров Еминов- преброител
Роза Александрова Солакова- контрольор
Роза Красимирова Гавраилова- резервен преброител
Сабахатин Меджидов Карабашев- преброител
Сабри Емин Мюмюн - преброител
Сабри Емин Исмаил - преброител
Сабрие Реджебова Делиахмедова- преброител
Сафие Фикрет Исмаил- преброител
Светла Асенова Чаушева- контрольор
Севгин Мюмюн Махмуд- преброител
Севгюл Рафет Османли- преброител
Севда Митева Бодурова- преброител
Севдалина Руменова Райчева- резервен преброител
Севинч Тефикова Алиева- контрольор
Селвие Сабри Гюлджю - преброител
Селда Селямиева Дурмушева- резервен преброител
Сехер Февзи Ахмед- преброител
Силвия Иванова Георгиева- преброител
Силвия Карамфилова Карамфилова- резервен преброител
Слави Филипов Узунов- преброител
Софка Асенова Кехайова- преброител
Стефан Максимов Димитров- преброител
Сузан Хасан Вели- контрольор
Сунай Юзджан Билезер- преброител
Сюлбие Хазим Али- контрольор
Тунджай Мюмюн Вели - резервен преброител
Тюмай Мустафова Халидова- преброител
Тюркян Вадет Йеменджиева- резервен преброител
Фатме Ахмед Хаджисаид- контрольор
Фехим Рахимов Халилов- преброител
Хайрие Нуриева Халидова- контрольор
Халиме Сафет Ахмед- преброител
Хикмет Рахим Топчу - преброител
Шахин Хасансабриев Исмаилов- контрольор
Юмюгюл Алиева Юсеинова- преброител
Юмюгюл Неждет Мехмед- преброител

Утвърждавам: (Подпис и печат)
МАРИЯ ЖЕЛЕВА
Директор на ТСБ - Кърджали‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/