A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАОБЯВАBG051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3


ОБЩИНА АРДИНО, в партньорство с Фондация „ЕКИП”, ще реализира проект „Грижа за качествен живот в общността”, договор BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, по схема ”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове уврeждания и самотно живеещи хора - дейности ”Социален асистент” и ”Домашен помощник”- фаза 3, считано от 01.01.2011год.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България.

Във връзка с реализацията на проекта Община Ардино набира кандидати за дейности ”Социален асистент” и ”Домашен помощник”- фаза 3, и набиране на заявления и декларации от потенциалните потребители на услугата.
ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ УСЛУГИТЕ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”:
1. Лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалният си живот.
2. Самотноживеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”?
Дейностите”Социален асистент” и ”Домашен помощник”- фаза 3, се предоставят поотделно и/или заедно, съобразно потребностите на потребителите.Социалните асистенти и домашните помощници обслужват двама или повече преки потребители. Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден и/или под формата на почасови услуги. Като домашни помощници и социални асистенти ще бъдат наети лица търсещи работа, и членове на семействата на обслужваните лица. Наетите по проекта лица ще бъдат обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги.
Социалните услуги се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.
АКО ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”, и потребител на услугата трябва да подадете в срок до 04 февруари 2011 г. заявление в свободен текст и по образец за ползвателите на услугата до Кмета на Община Ардино, в деловодството на Общината.
Набирането и подборът на домашни помощници и социални асистенти, и ползватели на социалната услуга ще се извършва от Комисия по подбора, определена със Заповед на Кмета на Общината.
Лице за контакти: Елван Исмаил – ръководител по проект : 03651 / 42-19 ; 45-73

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

''Инвестиране във вашето бъдеще''

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

BG051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/