A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обявление687 / 24.11.2022 год.

 

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект – геодезическо заснемане от „Геосървис“ ЕООД гр. Кърджали с възложител Сабрие Юсеин Исмаил за отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната основа на регулационния план на село Бял извор, кв. „Диамандово“, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед № 432 от 03.05.1977 год., като в действащия регулационен план не са отразени границите на поземлен имот с кадастрален № 183 от квартал 28, който по разписната книга към действащия план на село Бял извор, кв. Диамандово, община Ардино, е записан на наследниците на Чавдар Каменов Каменов (Ахмед Мехмед Исмаил) и на наследниците на Ирина Соколова Кехайова (Илмие Исмаилова Кехайова).

С проекта от поземлен имот с кадастрален № 183 от квартал 28, се образуват два поземлени имота:

  1. Поземлен имот с нов кадастрален № 331 (триста тридесет и едно) от квартал 28 (двадесет и осем) с площ 2061,00 (две хиляди и шестдесет и един) квадратни метра, ВЕДНО с построената върху него сграда двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 99,00 (деветдесет и девет) квадратни метра на наследниците на Илмие Исмаилова Кехайова;
  2. Поземлен имот с нов кадастрален № 332 (триста тридесет и две) от квартал 28 (двадесет и осем) с площ 3399,00 (три хиляди триста деветдесет и девет) квадратни метра, ВЕДНО с построената върху него сграда двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 83,00 (осемдесет и три) квадратни метра на наследниците на Ахмед Мехмед Исмаил;

Заинтересуваните лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Ардино.

 

             ОБЩИНА АРДИНО

             Дата на обявяването 24.11.2022г.

 

 

Връчил …………………………………………………….…………………… /……………./

 

Получил ………………………………………………………..…………….. /………………/

 

Дата на получаване: ………………………


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Скица‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/