A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОТГОВОРНО ЗА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИКОТГОВОРНО ЗА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИКРегионалният инспекторат по образованието – Кърджали осъществи интересна идея, свързана с работата по усвояването на книжовния български език в училищата от областта.
След подготовка, продължила повече от година, в Четвъртък – 24 Февруари` 2011 год. в Кърджали се проведе Областна конференция на тема: „Добри практики за усвояване на книжовния български език”.
Форумът се председателстваше от Росица Калайджиева – старши експерт по български език и литература в РИО-Кърджали. След представяне на гостите, участниците и програмата на конференцията, председателстващата даде думата за приветствие на Мариела Попова – Началник-отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” в РИО-Кърджали, която поздрави участниците и им пожела ползотворна работа.
В две пленарни заседания докладчици от различни видове и степени учебни заведения от гр. Кърджали и областта споделиха опита си в работата по усвояването на книжовния български език. Наред с прочетените доклади, повечето от които имаха стойност на научни съобщения, бяха представени мултимедийни презентации с умело използване възможностите на съвременните информационно-компютърни технологии. Организаторите на форума се бяха погрижили да се осигурят необходимите технически условия за това.
В изложенията и презентациите на всички докладчици личеше от една страна тревога за състоянието на книжовния български език от гледна точка на проблемите, свързани с неговото правилно усвояване и употреба в училищата от областта. От друга страна ораторите се обединиха около мнението, че книжовният български език е въпрос на обща грижа от страна на всички учители – не само на преподавателите по български език и литература.
Специално внимание се обърна на проблема с усвояването на българския книжовен език в двуезична и мултиетническа среда при специфичните условия на образователното дело в Кърджалийска област. Докладчиците бяха единодушни, че при полагането на всякакви усилия за правилното усвояване и общуването на български език, към учениците трябва да се отнасят преди всичко с обич и внимание, с топла грижа и мъдро търпение.
Участниците в конференцията изслушаха с интерес краткото, но изпълнено с много полезни методически насоки и препоръки слово на доц. Дора Щерева от Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали на ПУ „Паисий Хилендарски”.
С нескрит респект и с голям интерес бяха посрещнати презентациите на учителите от СОУ „П. Р. Славейков” – Кърджали, по-специално презентацията на Петранка Мавродиева на тема „Комуникативни намерения – речева реализация в часовете по СИП”, както и докладът на Снежана Василева от СОУ „Отец Паисий” – Кърджали на тема „Пътища за овладяване на книжовния български език в среда на билингви в начален етап”.
На конференцията Община Ардино беше представена от Професионална гимназия „Христо Смирненски”. Презентацията на Селяхидин Карабашев – помощник-директор на гимназията, на тема „Книжовният български език в двуезична и диалектна среда в професионална гимназия” се посрещна с одобрение от участниците поради нейната проблемност, динамика и актуално звучене. В богато илюстрираната презентация бе показан колективният труд и опит на учители и ученици, а също и значителната работа, извършена в гимназията от приемането на Наредба № 2 от 18.05.2009 г. на Министерството на образованието, младежта и науката за усвояването на книжовния български език. Показателен е фактът, че училището получи покана от екипа на СОУ „П. Р. Славейков” да участва с тази презентация и група от учители и ученици в `Седмицата на знанието` през м. Април т.г.
Участниците в конференцията прогласуваха единодушно решения, които ще бъдат изпратени до всички училища от областта. Най-важните постановки в тях са свързани с подобряването на работата в методическите обединения по различните културно-образователни области в училище, с привличането на родителите към активна съпричастност в осмислянето на необходимостта от доброто усвояване на книжовния български език като важен фактор за пълноценна личностна, професионална и гражданска реализация на всеки човек в България. Конференции по тази важна тема ще се провеждат и занапред, но в по-различен формат и на различни места в Кърджалийска област. На МОМН ще се предложи подобни форуми да се организират и на национално равнище. Бе изразено пожелание да се задълбочат и поставят на системна основа контактите с академичната общност и да се разшири изследователската работа по проблема.
Закривайки конференцията председателстващата Росица Калайджиева благодари на всички учители и директори от областта, които в този студен февруарски ден се отзоваха на поканата да вземат участие в конференцията с осъзната отговорност и дълг пред книжовния български език и пред бъдещето на своите ученици.

Селяхидин Карабашев, Гюнер Шукри
Снимки: Гюнер Шукри
1.Екипът на ПГ Хр. Смирненски”; 2.Презентацията на ПГ-Ардино; 3.От ляво: Албена Хорочева – РИО-Кърджали, Селяхидин Карабашев, Росица Калайджиева – РИО-Кърджали, Яна Лаплева–СОУ „П. Р. Славейков”-Кърджали, Мехмед Гюлестанов–Директор на ПГ-Ардино, Петранка Мавродиева–СОУ „П. Р. Славейков” и Емилия Газенова от ПГ-Ардино


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/