A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

П О К А Н АДО
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ,
ПРЕДСТАВЕНИ В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание чл.7, ал.4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл.34, ал.2 от Изборния кодекс, относно назначаване на Секционни избирателни комисии, Ви каня на 12.12.2012 г. /сряда/ от 11.00 ч. в кабинета на Кмета на общината на консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии за провеждане на Национален референдуми на 27.01.2013 г.
За участие в консултациите следва да носите:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага.
2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията не по-рано от 09.11.2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или на представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или иницициативния комитет при консултацците лица.
3. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.
Към предложението си по т.1 партиите и коалициите от партии представят и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица.


РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
П О К А Н А‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития