A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И ЕП Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И ЕСхема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3


ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” ДОГОВОР №BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001Община Ардино, в партньорство с Фондация ЕКИП, стартира проект “Грижа за качествен живот в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013 - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.07 - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”-фаза 3.
На 11 февруари 2011 година от 10.00 часа в гр. Ардино, в заседателната зала на Общински съвет, ще се проведе встъпителна конференция по проект “Грижа за качествен живот в общността”

Целта на конференцията е да запознае местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и други заинтересовани лица с идеята за разширяване на социалните услуги, дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

« ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ»
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна программа «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/