A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Подписан договор на „МИГ Ардино - Джебел“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014 – 2020 г.Подписан договор на „МИГ Ардино - Джебел“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група  Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа на 19.02.2021г. договор за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“  чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Проектът на стойност 177 544,40 лева.  ще се изпълнява на територията на МИГ Ардино – Джебел и МИГ Кирково – Златоград.

Основната цел на проекта е насърчаване на туризма и популяризиране на природното и културното наследство на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“ чрез съвместни иновативни дейности. 

Заложените по проекта дейности са свързани с:

  1. Разработване на съвместен продукт/услуга
  2. Организиране на традиционен фестивал на територията на всеки от партньорските МИГ
  3. Разходи за придобиване на материални активи
  4. Изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга
  5. Реализиране на промоционални или маркетингови кампании
  6. Организиране и провеждане на обучения, семинари, съвместни събития и партньорски срещи
  7. Информираност и публичност‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/