A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

Покана

 за участие в комуникационна проява по проект

BG05SFPR002-2.001-0139-C01 „Грижа в дома в община Ардино“

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнение на договор № BG05SFPR002-2.001-0139-С01 „Грижа в дома в община Ардино“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

Ви каним

да участвате в комуникационната проява, която ще се състои на 01.02.2023г. от 10:00ч. в залата на община Ардино с адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“№31.

На срещата ще бъдат представени целите и дейностите по проекта, целевата група, която ще бъде обхваната, размерът на финансовата подкрепа от ЕС, условията за участие в проекта.

С уважение,

Екипът за управление на проекта‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/