A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 24.07.2012 г. /вторник/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Информация за текущото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, КСФ и капиталовите разходи към 30.06.2012 г. на община Ардино.
2.Извършване на вътрешни компенсирани промени между отделните обекти в рамките на определените средства за капиталови разходи за 2012 г.
3.Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
4.Приемане на решение за даване на съгласие кмета на общината да подпише Запис на заповед, изискуем при подаване на документи за авансово плащане по Договор № BG161РО001/4.1-04/2010/005 за изпълнение на проект „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения” по Оперативна програма „Регионално развитие”.
5.Приемане на междинна оценка на Общинския план за развитие на община Ардино 2007 – 2013 г.
6.Промяна на общата численост и структура на общинска администрация Ардино и дейностите към нея.
7.Актуализиране на Списъка на „средищни училища” на територията на община Ардино за учебната 2012/2013 година.
8.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землището на община Ардино.
9.Откриване на процедура за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землището на община Ардино.
10.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост, находящи се в община Ардино.
11.Одобряване на доклад за оценка изготвена от лицензиран оценител на имот – частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба.
12.Одобряване на експертни оценки за определяне стойността на недвижими имоти – земеделски земи, изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
13.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, частна общинска собственост, находящи се на Общински пазар – Ардино.
14.Удължаване на срока на договор за отдаване под наем на терен за срок от една година, считано от 01.07.2012 г.
15.Удължаване срока на договори за наем на помещения и терени, общинска собственост.
16.Приемане на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанстващите кучета на територията на община Ардино.
17.Учредяване право на строеж върху имот общинска собственост.
18.Учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелна линия средно напрежение през имоти общинска собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/